Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie - kompendium wiedzy dobrej, instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wymagania, warunki organizacyjne, rejestracja, dokumentacja, zarządzanie, nadzór, kontrola, sprawozdawczość.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji i prowadzenia żłobków oraz klubów dziecięcych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane Państwu szkolenie, skierowane do samorządowych organów prowadzących, podmiotów, dyrektorów i kierowników żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, ma na celu dostarczenie uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami dotyczącymi realizacji zadań wiążących instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze wzorów materiałów: dokumentów, instrukcji, zarządzeń, uchwał, planów i protokołów. Szkolenie, stanowiące kompendium wiedzy obejmuje 4 moduły (po 2,5 godzin wykładowych każdy) dostarczające wiedzy niezbędnej do właściwej realizacji i dokumentacji zadań zarówno przez organ prowadzący, rejestrujący, nadzorujący jak i dyrektorów/kierowników żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie lub ugruntowanie wiedzy z zakresu:

 • Ustawowych rozwiązań dotyczących utworzenia, organizacji i dofinansowania opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna.
 • Rejestracji form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, dokumentacji potwierdzającej rejestr.
 • Zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności podmiotu, prowadzącego instytucjonalne formy opieki oraz organu rejestrowego w funkcjonujących i nowotworzonych miejscach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (samorządowych i niesamorządowych formach opieki).
 • Dokumentacji wewnętrznej instytucji opieki, nadzoru wewnętrznego, w tym kontroli zarządczej.
 • Zadań jst w zakresie nadzoru i kontroli nad formami opieki nad dziećmi do lat trzech.
 • Zmian w realizacji zadań jst oraz podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech od dnia 1 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją dofinansowania opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów.
 • Sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
 • Znowelizowanego planu nadzoru oraz kontroli organu rejestrowego (wójta, burmistrza, prezydenta) w przypadkach niewywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty tzw. czesnego lub innych nieprawidłowości, w szczególności niezgodności przekazywanych danych.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1 – 30 maja

Moduł I: Wymagania i warunki niezbędne do utworzenia/ zakładania: żłobka, klubu dziecięcego, opieki w formie dziennego opiekuna.

 1. Diagnoza lokalnych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 2. Podmioty uprawnione do prowadzenia form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 3. Tworzenie/zakładanie żłobka, klubu dziecięcego, partycypowanie w funkcjonowaniu dziennych opiekunów przez jst, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.
 4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonanie zmian w lokalu przeznaczonym na funkcjonowanie instytucjonalnych form opieki dla dzieci do trzeciego roku życia.
 5. Podstawowe wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym może być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczby dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.
 6. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotycząca spełnienia wymagań sanitarnych warunkujących określenie liczby miejsc w żłobku.
 7. Pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym oraz wymagań wobec dziennego opiekuna.
 8. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych wymaganych w lokalach przeznaczonych do świadczenia instytucjonalnej form opieki nad dziećmi do 3 lat - potwierdzone decyzją komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
 9. Obowiązek udzielenia wyjaśnień oraz przekazania wytycznych przez państwowego inspektora sanitarnego, właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej i wójta, burmistrza lub prezydenta w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 10. Zasady łączenia w zespoły: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
 11. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów.
 12. Szczególne warunki dotyczące możliwości tworzenia nowych instytucji opieki dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 13. Dokumentacja dotycząca utworzenia żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, nadzór i kontrolę nad tymi podmiotami, przedstawiciele organów prowadzących oraz osoby wykonujące zadania zarządcze oraz kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, opiekunowie dzienni i osoby/podmioty ich zatrudniające, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert szkoleń w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 669 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłania zgłoszeń do 26 maja 2022 r.