Zorganizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2021 roku z uwzględnieniem wymagań „covidowych” - praktyczne aspekty

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w przerwie wakacyjnej w warunkach pandemii.

Ważne informacje o szkoleniu

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku będzie znacznie utrudniona z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań sanitarnych. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zakres zadań i obowiązków organizatorów wypoczynku letniego, zorganizowanego w miejscu zamieszkania uczestników, wypoczynku krajowego i organizowanego poza granicami kraju, z uwzględnieniem szczególnych zasad, zmniejszających ryzyko zakażeń dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie zakresu działania, wymagań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do spełnienia w celu sprawnego przygotowania i organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Omówienie aspektów organizacyjnych, o które należy zadbać, by w sposób profesjonalny przygotować i przeprowadzić wypoczynek oraz zminimalizować ryzyko nieprawidłowości.
 • Przybliżenie zagadnienia organizacji wypoczynku dla osób planujących rozpocząć organizację wypoczynku, chcących zaktualizować przepisy prawne w tym zakresie, dyrektorów szkół planujących wypoczynek krótkotrwały, kierowników oraz wychowawców wypoczynku.
 • Wyposażenie uczestników w niezbędne materiały i wzory dokumentów, wymaganych podczas organizacji wypoczynku.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne organizacji wypoczynku:

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wytyczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży w przepisach prawa:

 • rodzaje i formy wypoczynku,
 • cel realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • warunek realizacji wypoczynku- obowiązek zgłoszenia każdej formy wypoczynku,
 • organizatorzy wypoczynku- kto może być organizatorem wypoczynku?
 • nadzór i kontrola nad wypoczynkiem.

3. Bezpieczeństwo przygotowania i realizacji wypoczynku:

 • Bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku: wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne,
 • wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
 • dostęp do opieki medycznej,
 • żywienie zgodne z zasadami higieną żywienia,
 • opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

4. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla organizatorów wypoczynku w 2021r.:

 •  zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku,
 •  zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku,
 • procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką, dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku,
 • procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

5. Zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku:

 • obowiązek organizatora- zgłoszenie kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiaru zorganizowania wypoczynku (wzór zgłoszenia),
 • działania kuratora w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku,
 • zgłoszenie wypoczynku uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,
 • obowiązek kuratora oświaty - niezwłoczne zamieszczenie w bazie wypoczynku (MEN) zgłoszonego przez organizatora wypoczynku, jako warunek jego realizacji.

6. Krótkotrwały wypoczynek nie podlegający zgłoszeniu w bazie wypoczynku:

 • szkoły lub placówki oświatowe uprawnione do realizacji krótkotrwałego wypoczynku,
 • zawiadomienie przez dyrektora szkoły/placówki organu prowadzącego i organu nadzoru o zamiarze zorganizowania krótkotrwałego wypoczynku,
 • wzór karty wypoczynku.

7. Kadra wypoczynku- wymagania, obowiązki:

 • kierownik,
 • wychowawcy,
 • wolontariusze,
 • obowiązek przedłożenia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
 • warunek niekaralności w/w osób.

8. Uczestnicy wypoczynku:

 • liczba uczestników wypoczynku, pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
 • udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie, pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku,
 • podział na grupy pozostające pod opieką wychowawcy,
 • planowanie pracy grupy,
 • modyfikacja planu zgodnie z warunkami i oczekiwaniami uczestników.

9. Informowanie uczestnika wypoczynku / jego rodziców o warunkach organizacji wypoczynku:

 • szczegółowa organizacja wypoczynku; zgłoszenie wypoczynku w bazie MEN,
 • warunki pobytu uczestników, opieka, gwarancja bezpieczeństwa,
 • zasady organizacji i korzystania z opieki medycznej,
 • reagowanie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • zasady żywienia, normy, jadłospis,
 • założone zadania planowe do realizacji,
 • dyspozycyjność wychowawcy do kontaktów z rodzicami.

10. Opłata za udział w wypoczynku - zadania organizatora.
11. Ogłoszenia kuratorów oświaty dotyczące konkursów na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2021 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

 • priorytety wnioskowania o środki na organizację wypoczynku,
 • warunek kwalifikowania dzieci i młodzieży spełniającej warunki do nieodpłatnego wypoczynku,
 • pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody,
 • założenia organizacyjne, warunki uczestnictwa w turnusach organizowanych poza miejscem zamieszkania,
 • transport, program, kadra, ubezpieczenie, wybór ofert,
 • szczegółowe warunki organizacji wypoczynku w 2021 roku w związku z zabezpieczeniem sanitarnym, wynikającym z przeciwdziałania zarażeniem covid-19.

12. Poradnik Bezpiecznego wypoczynku - publikacja MEN dla organizatorów wypoczynku i rodziców.
13. Forum dyskusyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, przedstawiciele kuratoriów oświaty, osoby planujące organizację wypoczynku, kierownicy oraz wychowawcy wypoczynku, przedstawiciele organizacji pozarządowych planujący organizację wypoczynku w ramach konkursów na powierzenie zadań publicznych w tym zakresie, ogłaszanych przez kuratorów oświaty, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń