Bezpieczeństwo pracownika socjalnego

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy socjalni w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych często spotykają się z agresywnymi zachowaniami ze strony swych klientów, podopiecznych lub członków ich rodzin. Obowiązujący w kraju stan epidemii i związane z nim restrykcje stanowią dodatkowe źródło frustracji interesantów przejawiające się niestety aktami agresji. Powtarzające się ataki na pracowników ośrodków pomocy społecznej wskazują na rosnące zagrożenie przejawami agresji a praktyka wykazuje, że ignorowanie takich zachowań powoduje jedynie ich eskalację. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy prawne i praktyczne aspekty związane z przypadkami zagrożenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz właściwe metody reagowania w przypadku ich wystąpienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie prawnych oraz praktycznych aspektów postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pracownika socjalnego.
 • Umożliwienie spełnienia wymogów wynikających z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pracownik socjalny ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.
 • Omówienie obowiązków kierownictwa jednostki, w której pracownik padł ofiarą agresji.
 • Możliwość czynnego uczestnictwa w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i ćwiczenia praktycznych umiejętności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań:

 • agresja słowna,
 • agresja fizyczna.

2. Praktyczne aspekty postępowania pracowników pomocy społecznej wobec specyficznych grup :

 • osoby pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • osoby odmawiające przestrzegania wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób agresywnych w placówkach pomocy społecznej

3. Obowiązki kierownictwa placówki w sytuacji, w której pracownik pada ofiarą agresji - sposoby reakcji na przypadki agresji. Czy i kiedy kierownictwo jednostki ma obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przypadku agresji?
4. Ochrona pracowników pomocy społecznej przy użyciu środków prawa karnego:

 • kwalifikacja agresywnych zachowań w kodeksie karnym,
 • sposoby i formy dokumentowania zachowań agresywnych,
 • personel socjalny jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie karnym.

5. Ochrona prawno-karna personelu ośrodków pomocy społecznej na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych:

 • sytuacje, w których personel socjalny wykonujący obowiązki zawodowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 • skutki ochrony na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych dla pokrzywdzonego i sprawcy.

6. Hejt w Internecie - podstawowe zasady reakcji.
7. Zasady sporządzania podstawowych pism procesowych, m.in.:

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • wniosek dowodowy,
 • wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza oraz pracownicy, w tym szczególnie pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki. Od ponad 20 lat specjalizuje się problematyce ochrony prawnej osób wykonujących zawody medyczne oraz pracowników pomocy społecznej. Od 2000 r. regularnie prowadzi autorskie szkolenia z prawa dla przedstawicieli organów pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor wielu publikacji oraz analiz z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

zwiń
rozwiń