„Dodatek osłonowy” - procedury przyznawania nowego świadczenia. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz rozpoznanie wniosku

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie dodatek osłonowy - nowe świadczenie OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem spotkania, którego celem jest przedstawienie nowej regulacji dotyczącej dodatku osłonowego, w kontekście rozpoznawania wniosku i wydawania rozstrzygnięcia. Uczestnicy szkolenia poznają zasady przyznawania nowego świadczenia, uzyskają odpowiedź na pytanie komu się ono należy i w jakich przypadkach można je wypłacić. Omówimy odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących procedury administracyjnej, przypomnimy zasady odpowiedniego doręczenia rozstrzygnięcia, możliwości jego zaskarżenia i kwestionowania zgodnie z regułami procedury administracyjnej. W trakcie szkolenia zostaną wyjaśnione i przybliżone interpretacje nowych przepisów w zestawieniu z obowiązującą także znowelizowaną procedurą administracyjną. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji osób stosujących w codziennej pracy procedury administracyjne w zakresie wydawania decyzji i prowadzenie postępowania szczególnie w kontekście nowego świadczenia, jakim jest dodatek osłonowy. 
• Wskazanie zasad przyjęcia wniosku (w jakiej formie złożyć podanie? jak wezwać o braki formalne? co zrobić z wnioskiem złożonym po terminie?), prowadzenia postępowania dowodowego (jak sprawdzić i zweryfikować dane podane przez Wnioskodawcę? jak obliczyć dochód i na podstawie jakich dokumentów? jakie dane organ musi ustalić samodzielnie, a jakie przy udziale strony postępowania?) w efekcie zaś podpowiemy jak wydać rozstrzygnięcie w formie decyzji lub pisma.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i charakter nowego świadczenia.
2. Podmioty uprawnione, pierwszeństwo osób uprawnionych do dodatku – strony postepowania administracyjnego. 
3. Dodatek dla obcokrajowców.
4. Przesłanki przyznania dodatku osłonowego. 
5. Sposób obliczania dochodu- reguły prowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
6. Wysokość przyznanego świadczenia (w tym zależność od źródła ogrzewania lokalu) i okres na jaki przyznawany jest dodatek.
7. Przesłanki negatywne, uniemożliwiające przyznanie dodatku – kiedy świadczenie nie przysługuje? Wydawanie decyzji odmownej.
8. Organ przyznający świadczenie. 
9. Składanie wniosku - w jaki sposób jest możliwe złożenie wniosku, jak wypełnić wniosek, czy można wezwać o braki formalne wniosku?
10. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe - reguły Kpa. Wezwania kierowane do stron postępowania, obowiązki organu.
11. Forma rozpatrzenia wniosku- decyzja czy informacja – możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia. 
12. Wypłata dodatku- transze lub jednorazowa wypłata. 
13. Nienależnie pobrany dodatek osłonowy – czy jest możliwe i na jakie podstawie stwierdzenie nienależnie pobranego świadczenia?
14. Odpowiednie stosowanie innych ustaw - o świadczeniach rodzinnych , prawo o  ochronie środowiska. 
15. Zmiana innych ustaw w kontekście nowego świadczenia. 
16. Dodatek osłonowy a dodatek energetyczny. 
17. Wypłata dodatku osłonowego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
18. Wejście w życie ustawy – do jakich stanów faktycznych stosuje się nowe przepisy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń, w tym nowego świadczenia - dodatku osłonowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 3 lutego 2022 r.