Dodatek węglowy po nowelizacji. Procedura rozpatrzenia złożonych wniosków, przyznawanie świadczenia i prowadzenie postępowania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawą z 5 sierpnia na gminy zostało nałożone nowe zadanie - wypłata dodatków węglowych. Niejasność i nieprecyzyjność przepisów, a także duża liczba spływających wniosków sprawiła, że jego realizacja była niezwykle skomplikowana i stanowiła ogromne wyzwanie dla kadry zarządzającej i pracowników gmin i ops-ów. W krótkim czasie przygotowana została nowelizacja ustawy. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert omówi sposób rozpatrywania już złożonych wniosków, a także przyznawania świadczenia i prowadzenia postępowania związanego z wypłatą dodatków węglowych po zmianie przepisów. Podczas zajęć prowadząca, ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń, wskaże krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, krok po kroku przeanalizuje postępowanie wnioskowe, począwszy od złożenia wniosku, poprzez weryfikację, aż do wydania decyzji i wypłaty dodatku. Wskaże jak postępować z nowo złożonymi wnioskami, a jak z tymi złożonymi przed datą nowelizacji. Podczas spotkania będzie przewidziana także sesja pytań- odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jaki jest krąg osób objętych ustawą? Czym jest gospodarstwo domowe?
 • Jak można złożyć wniosek? Do kiedy?
 • Jak potwierdzić wpis do ewidencji CEEB?
 • Jak rozpatrywać wnioski złożone przed nowelizacją?
 • Jak ustalić, który wniosek z danego adresu został złożony jako pierwszy?
 • Jak zgodnie z nowelizacją dokonać weryfikacji danych podanych we wniosku?
 • Kiedy i na jakiej podstawie przeprowadzić wywiad środowiskowy? Co w przypadku odmowy wyrażenia zgody na wywiad?
 • Kto powinien prowadzić postępowanie? Jak rozwiązać kwestie upoważnień?
 • Jak prawidłowo obliczyć terminy na rozpatrzenie wniosku/ wypłatę dodatku?
 • Czy można zostawić wniosek bez rozpoznania?
 • W jaki sposób stosować przepisy o świadczeniach rodzinnych?
 • Czy otrzymane świadczenie wpłynie na inne uprawnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego?
 • Co z kosztami obsługi świadczeń?
 • Co oznacza okresowa kontrola źródeł ogrzewania?
 • Jak korespondują przepisy o dodatku węglowym z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Osoby uprawnione - kto może otrzymać świadczenie?
 2. Świadczenia dla obywateli RP i obcokrajowców.
 3. Definicje - gospodarstwo domowe, źródło ciepła.
 4. Dodatek węglowy powiązany z adresem zamieszkania.
 5. Data wpisu do ewidencji.
 6. Postępowanie wnioskowe - złożenie wniosku, wniosek złożony elektronicznie.
 7. Składanie wniosku elektronicznie - nowe formuły.
 8. Organ właściwy do prowadzenia postepowania, procedowanie wniosku, prowadzenie postepowania.
 9. Jak ustalić pierwszeństwo złożenia wniosku?
 10. Weryfikacja informacji podanych we wniosku.
 11. Weryfikacja danych – nowy zakres, sposób weryfikacji.
 12. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego - na jakiej podstawie, kto jest upoważniony, co podlega ustaleniu, czy można odnosić się do wywiadu z pomocy społecznej?
 13. Odmowa wyrażenia zgody na wywiad - forma i dokumentowanie odmowy.
 14. Termin rozpatrywania wniosku a termin wypłaty, sposób obliczania terminu.
 15. Zmiana terminu wypłaty dodatku.
 16. Upoważnienia do prowadzenia postepowań, informacja RODO.
 17. K.p.a. w postepowaniu, informacja, decyzja, wezwania.
 18. Pozostawianie wniosków bez rozpoznania.
 19. Odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych - w jakim zakresie i w jakim zastosowaniu? Wpływ otrzymanych świadczeń na inne uprawnienia systemów zabezpieczenia społecznego.
 20. Zakończenie załatwienia spraw innych współmieszkańców.
 21. Stosowanie nowych przepisów do spraw niezakończonych – jak w praktyce zakończyć postepowania w złożonych wnioskach?
 22. Koszty obsługi zadania.
 23. Zmiany w innych ustawach.
 24. Umieszczanie informacji o okresowej kontroli źródeł ogrzewania.
 25. Dodatek węglowy, a dodatek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 26. Zmiany w innych ustawach. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku węglowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń