• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatki mieszkaniowe - praktyka i przepisy

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie zasad prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem rozstrzygnięcia o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, przeprowadzania wywiadu środowiskowego, obowiązków zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz sankcji za niedopełnienie tych obowiązków. Podczas zajęć wyjaśnimy praktyczne wątpliwości, komu dodatek mieszkaniowy przysługuje a komu nie przysługuje, a jeżeli tak to, na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Omówimy również procedury dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i doskonalenie wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań związanych z dodatkami mieszkaniowymi, zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w ustawie z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych, z uwzględnieniem przykładów z orzecznictwa administracyjnego oraz praktyki.
• Poznanie zasad prowadzenia postępowania o udzielenie dodatku mieszkaniowego, jak również procedury zwrotu niezależnie pobranego świadczenia.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym: prezentacji, orzecznictwa administracyjnego w sprawach z zakresu dodatku mieszkaniowego, przykładów i wzorów dokumentów, w tym wniosku o dodatek mieszkaniowy, deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o dochodzie z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, opodatkowanej ryczałtem, informacji dla zarządcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, oraz zestawienia dochodów, które wlicza się lub nie wlicza przy obliczaniu dochodu w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Od czego w pierwszej kolejności zależy prawo do dodatku mieszkaniowego?
2. Kto jest wykluczony z prawa do dodatku mieszkaniowego?
3. Czy posiadanie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny z okresu poprzedzającego przyznanie dodatku mieszkaniowego uniemożliwia przyznanie tego świadczenia?
4. Jakie tytuły prawne do lokalu mieszkalnego uprawniają do dodatku mieszkaniowego?
5. Co zrobić w sytuacji, kiedy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wygasa, np. kończy się umowa najmu?
6. Czy dodatek mieszkaniowy zależy od spełniania warunku zamieszkiwania w danym lokalu mieszkalnym czy od zameldowania w tym lokalu?
7. Co zrobić w przypadku niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, na który przyznano dodatek mieszkaniowy?
8. Jaka wysokość dochodów gospodarstwa domowego jednoosobowego i gospodarstwa domowego wieloosobowego uprawnia do dodatku mieszkaniowego?
9. Czy gmina może podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
10. Co oznacza dochód w sprawach dodatków mieszkaniowych?
11. Co nie jest dochodem w sprawach dodatków mieszkaniowych?
12. Co jest dochodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który wlicza się do dochodu w sprawach dodatku mieszkaniowego?
13. Jakie dochody nieopodatkowane wlicza się do dochodu w sprawach dodatków mieszkaniowych?
14. Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
15. Jak obliczyć dochód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
16. Jak obliczyć dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem?
17. Co oznacza gospodarstwo domowe w sprawach dodatku mieszkaniowego?
18. Jaka wielkość metrażu zajmowanego lokalu mieszkalnego uprawnia do przyznania dodatku mieszkaniowego?
19. Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy na lokal mieszkalny, którego powierzchnia przekracza normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego?
20. Ile mogą wynosić dopuszczalne przekroczenia normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego?
21. Czy przekroczenie dopuszczalnej normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego o 15 m2 dotyczy jednej czy więcej osób poruszających się na wózku inwalidzkim?
22. Czy poruszanie się na wózku inwalidzkim należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem?
23. Jak udowodnić prawo osoby niepełnosprawnej do zwiększonego metrażu? Jak wymaganie zamieszkiwania w oddzielnym pokoju?
24. Czy gmina może zwiększyć kryterium normatywnej powierzchni mieszkania uprawniającej do dodatku mieszkaniowego?
25. Jak przyznać dodatek mieszkaniowy w przypadku zajmowania części lokalu mieszkalnego?
26. Które wydatki uwzględnia się, a których nie uwzględnia przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?
27. Czy nadpłata lub niedopłata w opłatach za lokal mieszkalny ma wpływ na prawo i wysokość dodatku mieszkaniowego?
28. Co oznacza instalacja z zewnętrznego źródła przy przyznawaniu ryczałtu na zakup opału?
29. Jak obliczyć ryczałt na zakup opału w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, ciepłej wody lub gazu?
30. Ile wynosi obowiązująca stawka za 1kWh energii elektrycznej przy obliczaniu ryczałtu na zakup opału?
31. Jak powinno przebiegać postępowanie od przyjęcia wniosku wraz z deklaracją o dochodach i dokumentami potwierdzającymi wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, poprzez uzupełniające postępowanie dowodowe, do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego?
32. Co jest celem wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych i czy należy go przeprowadzać przy każdorazowo złożonym wniosku?
33. Jakie mogą być dla wnioskodawcy skutki ustaleń dokonanych w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym?
34. Jakie mogą być konsekwencje dla wnioskodawcy odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?
35. Jakie są skutki prawne stwierdzenia występowania zaległości w bieżącym opłacaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego?
36. Jakie są obowiązki zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy?
37. Na czym polega nałożenie kary pieniężnej na zarządcę budynku albo inną osobą uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny za niedopełnienie obowiązku poinformowania organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy o występowaniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny?
38. W jakich okolicznościach faktycznych i na podstawie jakich dowodów ustala się, że dodatek mieszkaniowy jest nienależnie wypłacony?
39. W jakich sytuacjach faktycznych prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa i jak przeprowadzić postępowanie w tym przedmiocie?
40. Jak przeprowadzić postępowanie o ustalenie i zwrot nienależnie wypłaconego dodatku mieszkaniowego?
41. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych i innych jednostek, którzy zajmują się realizacją zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka ogólnopolskich publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym. Doświadczony trener oraz konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2023 r.