Formalno – prawne zasady funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, z uwzględnieniem ostatnich zmian, w szczególności nowelizacji ustawy o  zdrowiu publicznym

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będą Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zadań Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowaniem wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Omówione zostaną schematy postępowania z osobami zgłoszonymi do komisji, badanie przesłanek do sądowego leczenia odwykowego, rola komisji w postępowaniu przez sądem.

Zostanie omówiona nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniającą również ustawę o wychowaniu w trzeźwości oraz nakładającą nowe obowiązki w tym zakresie. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zadań i obowiązków GKRPA.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli punktów sprzedaży - jako zadania należącego do gmin.
 • Omówienie zasad pracy GKRPA oraz nowelizacji ustawy, w tym ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz ustawy o zdrowiu publicznym.
 • Poznanie zasad działania komisji, w tym kwestia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
 4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
 6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.
 8. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
 9. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
 10. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 11. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw – praca GKRPA w czasie epidemii.
 12. Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – nowe zasady uchwalania gminnych programów profilaktycznych.
 13. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujących z komisjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

P.o. Kierownika Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Od  kilkunastu lat zajmuje się problematyką zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a także działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.