• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Karta Dużej Rodziny

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy prawne i praktyczne aspekty związane ze stosowaniem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Podczas zajęć przeanalizujemy procedury od przyjęcia wniosku, poprzez ustalenie uprawnień, po wydanie Karty Dużej Rodziny.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu zasad, trybu, sposobów obsługi i wydawania Karty Dużej Rodziny. Podczas zajęć omówimy i wyjaśnimy zasady postępowania od przyjęcia wniosku do wydania KDR oraz przedstawimy sposoby załatwiania spraw trudnych i nietypowych, w oparciu o praktyczne przykłady (studia przypadków). Wyjaśnimy wątpliwości dotyczące gromadzonej dokumentacji, samodzielnego ustalania lub weryfikacji uprawnień do KDR, unieważnienia i zwrotu KDR, ochrony danych osobowych oraz opłat związanych z obsługą KDR.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi i wydawania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
• Poznanie zasad, trybu, sposobów obsługi i wydawania Karty Dużej Rodziny w świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa administracyjnego.
• Zdobycie wiedzy o zasadach rozpatrywania i załatwiania spraw trudnych i nietypowych, w tym np. KDR dla obywateli polskich przebywających za granicą, dla cudzoziemców, dla opiekuna prawnego, dla rodziny zastępczej, dla partnera / partnerki nieposiadających wspólnych dzieci.
• Doskonalenie umiejętności w zakresie postępowania przy obsłudze i wydawaniu KDR na podstawie przykładów z praktyki.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym: m.in. skryptu z przepisami prawa omawianymi na szkoleniu, przykładów pism oraz schematów – algorytmów postępowania.
• Praktyczna wymiana doświadczeń, możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji podczas szkolenia kwestii wątpliwych, problematycznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kto jest uprawniony do KDR?
• Jak rozumieć pojęcie „rodzina wielodzietna”?
• Kogo uważa się za członka rodziny wielodzietnej?
• Kogo uważa się za „rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”.
• Czy zmiany statusu członka rodziny mają wpływ na utratę prawa do KDR pozostałych członków rodziny?
• Czy zmiana składu rodziny ma wpływ na prawo do KDR pozostałych członków rodziny?
2. Jakie warunki muszą być spełnione w celu przyznania KDR?
3. W jakich sytuacjach (stanach faktycznych) KDR nie przysługuje?
4. Sytuacje trudne i nietypowe, które mogą wystąpić przy obsłudze i wydawaniu KDR:

• Cudzoziemiec posiadający lub nie posiadający dokumentu pobytowego.
• Obywatel Ukrainy z nadanym numerem PESEL UKR.
• Członkowie rodziny wielodzietnej mający różne miejsca zamieszkania.
• Obywatel polski przebywający za granicą, ubiegający się o KDR w gminie właściwej ze względu na miejsce zameldowania.
• Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej.
• Rozwód, separacja małżonków.
• Śmierć rodzica.
• Zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do KDR przed i po wydaniu karty.
• Zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do KDR a pojawienie się kolejnych dzieci w rodzinie.
• Przerwanie/ukończenie nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia a przed ukończeniem 25 roku życia a prawo do KDR.
• Wstąpienie przez dziecko w związek małżeński a prawo do KDR.
• Zmiana nazwiska.
• Zmiana miejsca zamieszkania.
5. Obsługa i wydawanie KDR:
• Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
• Wniosek o przyznanie KDR i załączniki - sposób wypełnienia.
• Ustalanie i weryfikacja uprawnień do KDR.
• Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna, w tym przypadki braku odbioru KDR.
6. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny i wydanie duplikatu.
7. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
8. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny:

• Utrata uprawnień wynikających z karty.
• Okoliczności warunkujące konieczności zwrotu i unieważnienie karty.
9. Rodzaje decyzji administracyjnych w sprawie Karty Dużej Rodziny.
10. Wysokość opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu.
11. Wysokość należności dla gminy za obsługę KDR.
12. Praktyczne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych przy obsłudze KDR.
13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast i Gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka ogólnopolskich publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym. Doświadczony trener oraz konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 grudnia 2023 r.