• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej – nowe trendy orzecznicze w 2022 roku

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedmiotem którego będzie procedura związane z umieszczaniem kobiet w domach dla matek.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nabycia, podniesienia lub usystematyzowania wiedzy w zakresie kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za dps, z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa.
 • Przybliżenie procedury administracyjnej prowadzenia postępowania oraz wydawania i uzasadniania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 • Zapoznanie z wzorami uzasadnień decyzji w przedmiocie odpłatności za dps.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kierowanie do dps osób bezdomnych, osób samotnych i osób posiadających rodzinę – ustalenia dowodowe na etapie kierowania do dps.
 2. Wybór domu pomocy społecznej – zgoda strony na konkretny dom pomocy społecznej, zgoda sądu na umieszczenie osoby w dps a wybór domu.
 3. Kierowanie do dps osób psychicznie chorych i osób ubezwłasnowolnionych oraz osób z dysfunkcjami.
 4. Zmiana i uchylenie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
 5. Ustalanie opłaty za dps. W jaki sposób prowadzić postepowanie w stosunku do wszystkich osób zobowiązanych?
 6. Prawidłowe uzasadnianie decyzji w sprawie odpłatności – jakie  ustalenia dowodowe, jakie fakty i jakie obliczenia musza znaleźć się w uzasadnieniu decyzji o odpłatności?
 7. Prawidłowe obliczanie opłaty za dps w stosunku do wielu osób zobowiązanych.
 8. Zwalnianie z opłaty za pobyt w dps – nowe regulacje prawne.
 9. Nowe linie orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie zwalniania z odpłatności za dps w relacji do ustalania odpłatności za dps. Kolejność podejmowanych działań procesowych w prowadzonym postępowaniu.
 10. Zmiana decyzji o ustaleniu opłaty za dom pomocy społecznej.
 11. Stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniu o skierowanie do dps i ustalenie odpłatności za pobyt w dps – najczęściej popełniane błędy w postępowaniu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej- ops, dps, pcpr, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów decyzji w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.