• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zapoznamy Państwa z formalnymi wymogami w zakresie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych, będących jednostkami sektora finansów publicznych. Standardy i zalecenia Ministra Finansów zostaną omówione z perspektywy specyfiki SPZOZ-ów. Uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować poprawny i sprawnie funkcjonujący system kontroli zarządczej z wykorzystaniem już funkcjonujących w jednostce procedur, wdrożonych w ramach certyfikacji i akredytacji oraz uzyskają wyjaśnienie różnic między audytem kontrolą, kontrolą zarządczą kontrolą wewnętrzną.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie, usystematyzowanie wiedzy na temat procesu kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.
• Omówienie przykładowych zarządzeń, schematów i narzędzi niezbędnych w procesach definiowania ryzyka i jego monitorowania.
• Uzyskanie wskazówek jak uniknąć zagrożeń związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych z wykorzystaniem właściwych procedur kontroli zarządczej.
• Przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Audyt, kontrola, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza – zdefiniowanie pojęć i wskazanie różnić między nimi.
II. Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej – aspekty formalne.

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – podstawowe definicje i pojęcia.
2. Podstawy prawne i wytyczne.
3. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów – Komunikat nr 23 z 16 grudnia 2009 r. i zdefiniowane w nich obszary KZ:
• środowisko wewnętrzne,
• cele i zarządzanie ryzykiem,
• mechanizmy kontroli,
• informacja i komunikacja.
4. Specyfika kontroli zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
5. Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką.
III. Wyznaczanie celów i zadań w zakładach opieki zdrowotnej.
1. Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w obszarze medycznym i niemedycznym:
• określanie celów, zadań i podzadań,
• definiowanie mierników i ich wartości docelowych, krytycznych i minimalnych,
• zasoby do realizacji zadań.
2. Kontrola zarządcza a struktura organizacyjna SPZOZ.
3. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
IV. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
1. Zarządzanie ryzykiem w SPZOZ w perspektywie krótko i długoterminowej.
2. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyka w obszarze działalności leczniczej i poza nią (ryzyka gospodarczo-ekonomiczne, zasobowe).
3. CASE STUDY – nagły zgon pacjenta, zagrożenie płynności finansowej, atak hakerski.
4. Polityka Zarządzania Ryzykiem w SPZOZ.
V. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.
1. Podstawowe elementy systemu monitorowania kontroli zarządczej.
2. Rola i obowiązki uczestników systemu (kierownictwo jednostki, kierownicy niższego szczebla, pracownicy, kontrolerzy i audytorzy - wewnętrzni i zewnętrzni).
3. Dokumentowanie systemu monitorowania w obszarach merytorycznych (podstawowych), pomocniczych i administracyjnych.
4. CASE STUSY – monitorowanie dostosowania jednostki do zmian w otoczeniu prawnym i systemowym.
VI. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej.
1. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
• rola kierownika jednostki,
• udział kadry zarządzającej i pracowników.
VII. Kontrola zarządcza w SPZOZ w praktyce – przykładowa dokumentacja, zarządzania, instrukcje, procedury.
VIII. Konsultacje w tematyce szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za formalne obszary kontroli zarządczej w działach prawnych, finansowo-księgowych i organizacyjnych, kierownicy tych komórek, pracownicy wydziałów zdrowia i komórek nadzoru nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących, audytorzy i kontrolerzy, główni księgowi podmiotów leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 15 listopada 2023 r.