KPA w pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian dotyczących doręczeń i pism elektronicznych. Kpa a ustawa „Covidowa”, zmiany z grudnia 2020 r. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z KPA w pomocy społecznej, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym w OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest przede wszystkim wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przepisów prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami Kpa pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. To na kierownikach i dyrektorach jednostek spoczywa przede wszystkim konieczność uświadamiania wszystkim pracownikom organów administracyjnych wagi i znaczenia prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego z pracowników organu administracyjnego.

Zapraszamy zatem Państwa na szkolenie pozwalające usystematyzować wiedzę z zakresu prawidłowego stosowania przepisów Kpa w obszarze spraw dotyczących pomocy społecznej, z uwzględnieniem trudności wynikających z wprowadzonego wiosną 2020r. stanu epidemii oraz zmian dotyczących doręczeń i pism elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najważniejszych zasad stosowania procedury administracyjnej w teorii i praktyce, zuwzględnieniem trudności prowadzenia postępowania w czasie epidemii.
 • Poznanie zmian dotyczących doręczeń i pism elektronicznych.
 • Nabycie umiejętności odpowiedniego zastosowania przepisów Kpa w czasie epidemii- odstępstwa od zasady pisemności, czynnego udziału w postępowaniu.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów, skutkujących uchyleniem decyzji administracyjnych przez SKO i sądy administracyjne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ogólne Kpa, w tym wskazanie praktycznego zastosowania w postępowaniu:

 • badanie stanu faktycznego art. 7 Kpa, nierówność podmiotów w postępowaniu administracyjnym – organ a strona postępowania, jak stosować wytyczne wojewody, zarządzenia wójtów/ burmistrzów/ prezydentów, by nie naruszyć zasady praworządności?
 • najczęstsze naruszenia zasady pisemności, różnicowanie interesu strony i interesu społecznego przez miarkowanie pomocy lub jej odmowę,
 • badanie czy występuje dany stan faktyczny sprawy, od którego ustawa uzależnia uznanie wniosku strony lub nałożenie obowiązku, 
 • prawidłowa realizacja zasady informowania stron postępowania i praktyczny wpływ na wynik postępowania, 
 • realizacja czynnego udziału strony w postępowaniu, realizowana m.in. przez prawidłowe wszczęcie iprowadzenie postępowania, odstąpienie od czynnego udziału strony w postępowaniu  czasie epidemii,
 • zasada szybkości postępowania a zbadanie dogłębne  prawdy obiektywnej,
 • trwałość decyzji administracyjnej - najczęstsze proceduralne naruszenia, ostateczność a prawomocność decyzji, różnice i wpływ na postępowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 11 marca 2021 r.