• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowe zamknięcie roku 2023 w podmiotach leczniczych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy na praktyczne zajęcia przygotowujące do prawidłowego zamknięcia roku w podmiotach leczniczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa  z aktualnymi wymogami w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w podmiocie leczniczym. Przybliżymy metody wyceny pozycji bilansowych i prezentacji danych w sprawozdaniu, a także optymalizacji pozycji istotnych dla wyniku finansowego. Omówimy także zastosowanie standardów rachunkowości i wytycznych resortu finansów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie schematów i terminów księgowań, harmonogramów zadań i innych narzędzi niezbędnych w procesie prawidłowego przygotowania sprawozdania.
 • Omówienie bieżących uwarunkowań prawnych i systemowych w zakresie księgowego zamknięcia roku w podmiocie leczniczym.
 • Analiza case study i przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych i księgowych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:

 • regulacje prawa bilansowego dla różnych form prowadzenia działalności leczniczej (spółki/spzoz),
 • sprawozdanie z punktu widzenia jednostki: uproszczenia w ewidencji i sprawozdaniu, większa szczegółowość danych, specyfika prowadzonej działalności,
 • krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej – jak i kiedy je stosować?
 • rola organów nadzorczych i tworzących,
 • e-sprawozdanie w podmiocie leczniczym - uwarunkowania informatyczne i organizacyjne.

2. Polityka rachunkowości, czyli jak przygotować użyteczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem specyfiki jednostki:

 • zasady istotności, memoriału, kasowa, ciągłości – w optyce jednostki sporządzającej sprawozdanie,
 • wyłączenia, uproszczenia i uszczegółowienia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym – kiedy, jak i w jakim celu można je stosować?
 • plan kont a automatyczne generowanie sprawozdania.

3. Harmonogram prac związanych z księgowym zamknięciem roku 2023.
4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów:

 • organizacja i dokumentacja procesu inwentaryzacji w jednostce,
 • terminarz czynności,
 • szczególne kategorie majątkowe w podmiocie leczniczym i zasady ich inwentaryzacji: zapasy materiałów medycznych, obce środki trwałe i zapasy (komisy), środki trwałe w budowie,
 • e-inwentaryzacja,
 • rozliczenie inwentaryzacji jako warunek jej skutecznego przeprowadzenia.

5. Kategorie o istotnym wpływie na wynik finansowy podmiotu leczniczego, ich wycena i prezentacja w sprawozdaniu:

 • przychody za świadczenia niewykonane i nadwykonane,
 • korekty przychodów okresu bieżącego i lat ubiegłych,
 • dotacje na programy zdrowotne, kształcenie kadr medycznych, remonty i dofinansowanie wynagrodzenia,
 • darowizny pieniężne i rzeczowe,
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a wartość istotna środka trwałego,
 • kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz obsługa zadłużenia,
 • rezerwy,
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.

6. Prezentacja majątku trwałego i obrotowego podmiotu leczniczego:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki trwałe,
 • zapasy,
 • środki pieniężne.

7. Kapitały i fundusze w sprawozdaniu finansowym:

 • operacje na kapitale/funduszu podstawowym,
 • rozliczenie wyniku finansowego z kapitałem/funduszem zapasowym,
 • skutki błędów z lat ubiegłych rozliczane z kapitałem/funduszem własnym.

8. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia – zakres wymagany ustawą o rachunkowości a szczegółowość wynikająca z potrzeb jednostki.
9. Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, cel badania i obowiązki podmiotu badanego,
 • procedura opiniowania i zatwierdzenie sprawozdania podmiotu leczniczego,
 • obowiązki podmiotu leczniczego po zatwierdzeniu sprawozdania.

10. Postępowanie z wynikiem finansowym.
11. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych w podmiotach leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 grudnia 2023 r.