• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowość, rachunkowość i gospodarka finansowa w jednostkach pomocy społecznej w 2024 r.- wybrane aspekty

Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Rachunkowość budżetowa, także jednostek pomocy społecznej, jako jednostek organizacyjnych jst, z uwagi na funkcjonowanie w ramach finansów publicznych, posługuje się szczególnymi rozwiązaniami w ewidencji księgowej. Nawet doświadczeni, wieloletni pracownicy mają często problem z praktycznym stosowaniem przepisów, ze względu na specyfikę oraz częste zmiany przepisów czy wątpliwości interpretacyjne. Proponowane szkolenie wskaże Państwu najczęściej występujące problemy związane z księgowaniem i rachunkowością w jednostce pomocy społecznej w szczególności w zakresie:

 • rozwiązań ewidencyjnych wynikających z polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej i ich zadań statutowych,
 • tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • prowadzenia gospodarki kasowej, druków ścisłego zarachowania,
 • gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomościami, inwentaryzacji i rozliczania jej wyników oraz zbywania składników majątkowych,
 • aspektów związanych z naliczaniem i prowadzeniem ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów w księgowości, rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostkach pomocy społecznej.
 • Przypomnienie zasad rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej.
 • Nabycie praktycznych umiejętności pomocnych przy właściwym wykonywaniu obowiązków, czy wyeliminowaniu nieprawidłowości i błędów, popełnianych w bieżącej obsłudze.
 • Przedstawienie zasad przykładowych księgowań operacji związanych z nabywaniem i zbywaniem środków trwałych (kupionych, wytworzonych, darowanych czy ujawnionych).
 • Możliwość identyfikacji podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających m.in.: przykładowe zarządzenia, instrukcje i inne liczne dokumenty w zakresie polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, gospodarki kasowej, magazynowej, funduszu socjalnego czy przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki pomocy społecznej, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych w zakresie księgowości i gospodarki finansowej. 
2. Zasady tworzenia, aktualizowania oraz elementy składowe polityki rachunkowości (część obligatoryjna i fakultatywna) – przykładowa polityka.
3. Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych, a także kontrola wstępna i następcza – przykładowe zarządzenie. 
4. Gospodarka kasowa oraz drukami ścisłego zarachowania – przykładowa instrukcja.
5. Zasady tworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmianach od 1 stycznia 2024 r. - przykładowe księgowania i regulamin. 
6. Gospodarowanie nieruchomościami oraz składnikami mienia ruchomego – przykładowe zarządzenia. 
7. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie – przykłady powierzeń, przykłady umów o odpowiedzialności materialnej i wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie.
8. Gospodarka składnikami majątkowymi, w tym:
• nabywanie, 
• ustalanie wartości początkowej, 
• ewidencjonowanie i znakowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych – przykładowa instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym. 
9. Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do sprzedaży czy nieodpłatnego przekazania - przykładowe księgowania i dokumenty.
10. Gospodarka magazynowa w jednostkach pomocy społecznej - przykładowe zarządzenie w sprawie gospodarki magazynowej.
11. Zasady umarzania/amortyzacji składników majątkowych – stawki, metody, jednorazowe umorzenie.
12. Inwentaryzacja w jednostkach pomocy społecznej:
• terminy, 
• metody, 
• częstotliwość - przykładowy plan i harmonogram czynności.
13. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i przygotowanie pól spisowych do inwentaryzacji– przykładowe wzory druków, oświadczeń, protokołów i zarządzenie z instrukcją inwentaryzacyjną.
14. Wycena arkuszy spisu z natury i rozliczanie wyników inwentaryzacji:
• niedobory, 
• nadwyżki, 
• kompensata – przykładowe rozwiązania i księgowania.
15. Dyskusja. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i główni księgowi jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy merytoryczni którzy tworzą, kontrolują, dekretują i księgują oraz odpowiadają merytorycznie za różne obszary księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia dla jsfp, w tym jst i jednostek organizacyjnych z tematów finansów i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2024 r.