• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja specustawy ukraińskiej w 2023 roku. Jak prowadzić postępowania i przydzielać świadczenia po zmianie przepisów?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy po nowelizacji specustawy.

Ważne informacje o szkoleniu

Tzw. „specustawa ukraińska” doczekała się kolejnej nowelizacji, mającej znaczący wpływ na realizację przez samorządy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadań w zakresie udzielania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy. Zawarte w tej nowelizacji regulacje zakładają m. in. uszczelnienie systemu świadczeń, wypłacanych uchodźcom wojennym i pokrywanie przez nich części kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Z obowiązku tego zwolnione będą niektóre grupy obywateli Ukrainy, m. in. osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, czy osoby w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej im udział w kosztach. Zmienią się też zasady wypłaty świadczeń - ich wypłata będzie wstrzymywana, jeżeli obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski, a jeśli wyjedzie na więcej niż 30 dni, straci prawo legalnego pobytu i tym samym prawo do świadczeń.

W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany prawa, wskażemy, w jaki sposób usystematyzować prowadzenia postępowań, a także udzielać pomocy społecznej i przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski i jakie warunki muszą spełnić, aby je uzyskać?
 • Kiedy należy wstrzymać wypłatę świadczeń?
 • Jakie grupy będą zwolnione z partycypowania w kosztach utrzymania w ramach zbiorowego zakwaterowania?
 • Kto i w jaki sposób ma weryfikować prawo do tego zwolnienia?
 • Jak postąpić, w przypadku wyjazdu poza terytorium RP, obywatela Ukrainy, który miał przyznane przez nas świadczenia?
 • Z jakich rejestrów, ewidencji i wykazów może korzystać samorząd w sprawach cudzoziemców?
 • Jak zapewnić finansowanie pobytu w Polsce dzieci, które przed ewakuacją były podopiecznymi ukraińskiej pieczy zastępczej?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cele i założenia nowelizacji.
 2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i obowiązków z tym związanych po stronie obywateli Ukrainy.
 3. Ułatwienia w przekraczaniu granicy – przekraczanie granicy bez wizy.
 4. Wgląd do danych dla samorządów w sprawie krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 5. Zmiany dotyczące weryfikacji uprawnień do pobierania przez uchodźców świadczeń i wstrzymywania świadczeń.
 6. Partycypowanie w kosztach utrzymania w ramach zakwaterowania zbiorowego – kto i na jakich zasadach?
 7. Finansowanie pobytu dzieci, które przed ewakuacją do Polski były podopiecznymi ukraińskiej pieczy zastępczej.
 8. Wsparcie samorządu w zakresie dofinansowania zadań oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy.
 9. Pozostałe zmiany oraz zmiany w innych ustawach.
 10. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ops, dps, pcpr, wszystkie osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2023 r.