Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem oceny okresowej pracowników socjalnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom OPS, którego przedmiotem będą najnowsze zmiany przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie będzie obejmowało najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej wraz z podaniem przykładów ich właściwego stosowania. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące nowego zadania wprowadzonego nowelizacją tej ustawy - okresowej oceny pracowników socjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest analiza najnowszych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Prowadzący omówi zmienione przepisy, wskaże ich znaczenie dla prowadzonych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej spraw i postępowań, poda propozycje właściwego zastosowania nowych przepisów. Szczególny akcent zostanie położony na aspekt okresowej oceny pracowników socjalnych – jej zasadności, przebiegu, kryteriów, warunków oraz wyników. Wskazane zostaną również kolejne planowane zmiany prawne w pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.
2. Zmiany w zakresie ustalania dochodu.
3. Zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej i odpłatności za nie.
4. Wygaszanie decyzji ustalającej odpłatność.
5. Tryb pilny usług opiekuńczych.
6. Wspólne skierowanie do DPS.
7. Zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS.
8. Udzielanie informacji przez GKRPA.
9. Zmiany w zakresie kontraktu socjalnego.
10. Nowe zasady ustalania zwrotu za świadczenia uzyskane na podstawie fałszywych informacji lub gdy nie poinformowano o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej.
11. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej.
12. Zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
13. Kontrole wojewody.
14. Nowe zadania pracowników socjalnych.
15. Podstawa prawna oceny okresowej pracowników socjalnych.
16. Rola kierownika OPS w zakresie ustalania granic kontroli.
17. Regulamin oceny okresowej i jego właściwa konstrukcja.
18. Czas oceny.
19. Kryteria oceny.
20. Analiza arkusza oceny okresowej.
21. Wynik oceny i jego skutki.
22. Procedura odwoławcza od oceny okresowej.
23. Awans pracownika socjalnego bez dokonania oceny okresowej.
24. COVID a funkcjonowanie OPS.
25. Kolejne planowane zmiany prawne dotyczące pomocy społecznej.
26. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy, w tym pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej oraz pracownicy wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej, dyrektor zarządzający ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników i pracowników przedsiębiorstw i spółek. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 sierpnia 2021 r.