Odpłatność za dom pomocy społecznej. Ustalenie odpłatności i zobowiązanie do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat - najnowsze regulacje i orzecznicze. Zwolnienia z opłaty za DPS– nowelizacja, wzory uzasadnień decyzji w przedmiocie zwolnień

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu postępowania dotyczącego ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej. Podczas szkolenia wyjaśnimy min. kolejność ustalania osób zobowiązanych do uiszczania opłat za pobyt w dps, sposób obliczania opłaty i nowe zasady jej zwolnień zgodnie z nowelizacją. Wykładowca omówi także procedury komunikacji z rodziną zobowiązaną do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i podpisania umów. Przeanalizujemy także najnowsze regulacje prawne i orzecznicze w zakresie zobowiązania do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat, omówimy uzasadnienia decyzji w przedmiocie zwolnień z opłat za dps a także zastosowanie nowego trybu art. 98a.

UWAGA

Nowe przesłanki zwolnień z odpłatności DPS - zmiana statusu prawnego od 27 stycznia 2022r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa.
 • Analiza przesłanek do zwolnień z opłaty za pobyt w dps.
 • Zapoznanie z wzorami uzasadnień decyzji w przedmiocie zwolnień z opłaty za dom pomocy społecznej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki szkolenia.

Uczestnicy szkolenia uzyskają miedzy innymi odpowiedź na pytania:

 • W jaki sposób informować o podstawach do zwolnienia i przyjmować wnioski strony przed, w trakcie lub po wydaniu decyzji o odpłatności?
 • W jaki sposób zbierać materiał dowodowy, będący podstawą ustalenia odpłatności i decyzji o zwolnieniu - zwłaszcza w kwestii złych relacji w rodzinie czy niewywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych według nowych zasad nowelizacji w tym zakresie?
 • W jaki sposób ustalić krąg osób zobowiązanych do alimentacji i w jakiej kolejności?
 • Na jaki okres stosować zwolnienia i czy zwolnienia te mogą być udzielane również przed ustaleniem opłaty za dps?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustalanie odpłatności za dps:
  • decyzja łączna i decyzje odrębne dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności - najnowsze orzecznictwo,
  • prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych przebywających za granicą,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do odpłatności a wywiady alimentacyjne, odpowiednie pouczenia rodziny w zakresie odmowy wywiadu, skutki proceduralne odpowiedniego pouczenia o terminie wywiadu i jego odmowy,
  • zawieranie umów z członkami rodziny – charakter prawny tych umów i następnie decyzji o odpłatności za dps, umowy w przedmiocie opłaty a dobrowolne umowy alimentacyjne, formy dokumentowania odmowy podpisania umowy,
  • data ustalania odpłatności w decyzji i w umowie,
  • wyrzeczenie decyzji, a informacje w decyzji o pozostałych członkach rodziny,
  • sposób obliczania opłaty za dps, najnowsze orzecznictwo,
  • kolejność osób zobowiązanych do opłaty, stosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odpowiednie uzasadnianie swojego stanowiska,
  • opłata dla rodzeństwa - na jakich zasadach?
  • wpływ zawartych umów dożywocia i służebności mieszkania na kolejność osób zobowiązanych do opłaty,
  • udostępnianie akt sprawy stronom postępowania i osobom zobowiązanym.
 2. Zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej - obligatoryjne i fakultatywne, odpowiednie uzasadnianie decyzji zwalniających i odmawiających zwolnienia:
  • zwolnienia dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w dps a niewywiązywanie się z zobowiązań alimentacyjnych - NOWELIZACJA - nowe zasady.
 3. Uzasadnianie decyzji – uznane administracyjne reguły, zastosowanie w decyzjach - WZORY uzasadnień.
 4. Śmierć osoby umieszczonej w dps - rozstrzygnięcia prawne w stosunku do osób zobowiązanych.
 5. Zmiana decyzji o odpłatności.
 6. Procedura art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej i art. 98a.
 7. Dochodzenie zwrotu środków poniesionych zastępczo przez gminę - zobowiązanie do zwrotu zastępczo poniesionych opłat, wydawanie decyzji, kierowanie sprawy do egzekucji administracyjnej.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej- ops, dps, pcpr, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów decyzji w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 21 stycznia 2022 r.