• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 2 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i służby zdrowia szkolenie, przedmiotem którego będzie postępowanie administracyjne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych jest często bardzo trudne. Utrudnienia wynikają choćby z faktu, że często strona, która skorzystała ze świadczeń nie jest obecna w postępowaniu, nie przebywa w miejscu zamieszkania, czasem nawet przebywa za granicą. Niejednokrotnie trzeba wyważyć interes szpitala, który udzielił świadczeń w potwierdzeniu prawa do świadczeń i jednocześnie przy braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ocenić, czy osoba spełnia kryteria i przesłanki określone w ustawie. Specyfika postępowania w tych sprawach jest odrębna od pomocy społecznej - choć ustawa odwołuje się do niektórych instytucji pomocy społecznej (tj. wywiad, dochód) to sporne są w orzecznictwie kwestie oceny właściwości organu, czy to które przepisy ustawy o pomocy społecznej mogą być systemowo stosowane, a które nie. Problematyczne są również zagadnienia dotyczące obliczania dochodu – zwłaszcza, że często strony postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych nie są osobami korzystającymi z pomocy społecznej.

Zapraszamy zatem Państwa na szkolenie, podczas którego, te i inne trudne kwestie omówi doświadczona trenerka, a jednocześnie członek etatowy SKO, wyjaśniając najczęstsze problematyczne i budzące wątpliwości zagadnienia prowadzenia spraw o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie prowadzenia spraw o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych i wydawania decyzji w tym zakresie.
 • Wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania k.p.a. w zakresie potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.
 • Zwrócenie uwagi na rozbieżności orzecznicze, różne praktyki organów w celu nabycia umiejętności właściwego wydawania decyzji i ich uzasadniania.
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących prowadzenia wywiadu środowiskowego, ustalania dochodu, dowodzenia sytuacji strony.
 • Wskazanie zasad współpracy ze szpitalem i NFZ w postępowaniu.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas zajęć, uzyskanie podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Postępowanie wnioskowe i postępowanie z urzędu - odrębności. Jak ma postępować organ?
 2. Właściwość organu – właściwość miejscowa według miejsca zamieszkania, pobytu, zameldowania na gruncie ustawy o pomocy społecznej oraz właściwość miejsca zdarzenia według k.p.a. – jak ocenić właściwość? Czy organ może przekazać podanie? Jakich argumentów użyć? Na czym się oprzeć?
 3. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego - jakie są zasady wywiadu, czym różni się od wywiadu w pomocy społecznej?
 4. Tryb prowadzenia postępowania w sytuacji braku czynnego udziału strony w postępowaniu i braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z udziałem strony. Jakie działania musi podjąć organ, gdy nie ma kontaktu ze stroną? Czy może przeprowadzić wywiad z rodziną? Czym jest przesłuchanie świadka?
 5. Dowodzenie sytuacji strony uprawnionej – spełnianie przesłanek określonych w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - jak ocenić czy strona spełnia warunki przepisu? Czy przebywanie za granicą, nieosiąganie dochodu, brak deklaracji podatkowych potwierdza czy zaprzecza dobrej sytuacji strony?
 6. Pozycja strony – szpitala i NFZ w postępowaniu. Kiedy i o czym ma zawiadamiać organ w toczącym się postępowaniu? W jakich przypadkach doręcza się decyzję?
 7. Gwarancje procesowe stron postępowania - czy konieczne jest zawiadamianie o art. 10 i 79a k.p.a.? Czy strona ma być obecna przy przesłuchaniu rodziny?
 8. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – uzyskiwanie informacji, przesłuchiwanie świadków, zasady procedury, omówienie najczęstszych wad postępowania.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych – decyzja odmawiająca potwierdzenia prawa do świadczeń i przyznająca świadczenia (również w sytuacji braku czynnego udziału strony w postępowaniu). Jak uzasadniać stanowisko organu? Czy interes szpitala ma także znaczenie dla rozstrzygnięcia?
 10. Umorzenie postępowania a decyzja odmowna – jak nie popełniać błędów w wyborze tej formy rozstrzygnięcia? Wpływ na ponownie złożony wniosek.
 11. Omówienie orzecznictwa sądowo-administracyjnego jak stosować poglądy orzecznicze w uzasadnieniach decyzji i ścieżkach działania w postępowaniu?
 12. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej prowadzący postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 2 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2024 r.