• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Piecza zastępcza - elektronizacja postępowań administracyjnych. Obowiązki organów administracji i stron postepowań administracyjnych prowadzonych na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz ze wzorami pouczeń i informacji

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 31 stycznia br. cena to 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, podczas którego przeanalizujemy wpływ ustawy o e-doręczeniach na ten proces.

Ważne informacje o szkoleniu

Niebawem zacznie obowiązywać konieczność doręczania pism i decyzji stronom postępowania drogą elektroniczną. Na to nakłada się nowe orzecznictwo sądowe w sprawach prowadzenia postępowania na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W proponowanym szkoleniu połączone zostaną oba te zagadnienia. Dzięki uczestnictwu w tym spotkaniu pracownik organu zdobędzie wiedzę pozwalającą na właściwe prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i doręczanie elektroniczne. Dzięki zdobytym informacjom będzie potrafił odpowiednio informować strony, w tym w zakresie skutków niewłaściwego doręczenia oraz toku postępowania w przypadku braku posiadania przez nie adresu do doręczeń elektronicznych. Nowe przepisy i zagadnienia będą przekazane pod kątem praktycznego stosowania w postępowaniach z tematyki pieczy zastępczej. Organizator pieczy zastępczej, dzięki przystępnie podanej na szkoleniu wiedzy o nowych regulacjach będzie mógł szkolić rodziny zastępcze i wspierać osoby usamodzielniane w zakresie ich funkcjonowania w doręczeniach elektronicznych także poza gruntem ustawy o wspieraniu rodziny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z regulacjami dotyczącymi doręczeń elektronicznych w pieczy zastępczej.
  • Zdobycie wiedzy w jaki sposób pouczać strony postępowań, rodziny zastępcze, osoby usamodzielniane i rodziców biologicznych jak odbywać się będzie doręczanie pism do strony postępowania według nowych regulacji.
  • Zdobycie wiedzy jak pouczyć strony biorące udział w postępowaniach na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, że nie zawsze otrzymają po wprowadzeniu doręczeń elektronicznych list polecony, zwłaszcza w przypadku posiadania pełnomocników.
  • Omówienie i wyjaśnienie kwestii problemowych, które mogą pojawić się na styku przepisów dotyczących pieczy zastępczej i doręczeń elektronicznych.
  • Proponowane spotkanie to także możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Zadania organizatora pieczy zastępczej – wsparcie rodzin zastępczych w zakresie elektronizacji postępowań administracyjnych. Wskazanie przepisów prawnych, wyjaśnienie ścieżek działania w postępowaniach administracyjnych.
2.  Informacje skierowane do osób usamodzielnianych – osoba usamodzielniana jako strona postępowania administracyjnego. WZORY.
3. Postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – przyjmowanie elektronicznych wniosków rodziców o zastosowanie ulg w zakresie ustalanej opłaty. Informacje o wszczęciu postępowania. WZORY.
4.   Konieczność elektronicznych doręczeń pism i decyzji profesjonalnym pełnomocnikom stron postępowania. Ustalanie podmiotów mających obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych - co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu a ma taki obowiązek?  
5.  Podstawy prawne - zmiany wprowadzone w k.p.a. w 2021 r. a obowiązujące w 2024 r. 
6.  Terminy wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
7.  Zasada pisemności postępowania administracyjnego w praktyce działania organu przyjmującego wniosek i odwołanie strony lub pełnomocnika.
8.  Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie przejściowym. 
9.  Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie po uruchomieniu adresu do doręczeń elektronicznych. 
10.  Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a publiczna usługa hybrydowa. 
11.  ePUAP - zasady działania po wejściu w życie doręczeń elektronicznych w administracji. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych oraz urzędów wojewódzkich, przedstawiciele placówek systemu pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia br. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 lutego 2024 r.