• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Posiłek w szkole i w domu” 2024-2028. Realizacja Programu od 1.01.2024 r.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedmiotem którego będzie rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem zapewnienia posiłku przez gminę osobom tego pozbawionym oraz dożywianiem dzieci. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania niezbędne do wdrożenia w celu realizacji świadczeń w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028. W trakcie zajęć zapoznamy również uczestników z dobrymi praktykami i stwierdzonymi nieprawidłowościami na tle dotychczasowych doświadczeń w realizacji ww. Programu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach o świadczenia z Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
• Wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości z praktyki, w tym w zakresie:
- podejmowania uchwał dotyczących realizacji Programu przez rady gmin,
- decyzji o udzieleniu pomocy z Programu,
- finansowania posiłku/wsadu do kotła, kosztów transportu posiłku,
- finansowania z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy,
- przyznawania posiłku osobom w ośrodkach wsparcia, uczniom w internacie,
- zawierania porozumień i kontroli realizacji porozumień z dostawcami posiłków, szkołami i przedszkolami.
•  Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym m.in.:
- wyciągu z orzecznictwa administracyjnego i literatury w temacie realizacji świadczeń z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wyciągu z najważniejszych przepisów,
- wzorów decyzji w sprawie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności; udzielenia jednego gorącego posiłku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje prawne i ich oddziaływanie na realizację świadczeń z Programu „Posiłek w szkole i w domu”:
• Uchwała Rady Ministrów w klasyfikacji źródeł prawa.
• Obowiązek zapewnienia posiłku przez gminę osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci w ustawie o pomocy społecznej.
• Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, w tym cele i moduły 1 i 2 Programu.
• Ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 Programu "Posiłek w szkole i w domu".
• Ustawa o finansach publicznych.
• Kodeks postępowania administracyjnego.
• Lokalny program osłonowy, uchwała rady gminy zwiększająca kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu i o odstąpieniu od żądania zwrotu poniesionych wydatków na udzielone świadczenia.
2. Podmioty realizujące Program „Posiłek w szkole i w domu” w systemie pomocy społecznej.
3. Zadania podmiotów realizujących Program „Posiłek w szkole i w domu” w systemie pomocy społecznej.
4. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia z Programu „Posiłek w szkole i w domu”:

• Osoby uprawnione.
• Formy pomocy.
• Warunki otrzymania pomocy z Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
• Kryterium dochodowe uprawniające do wsparcia z Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
• Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w ustawie o pomocy społecznej.
• Pomoc doraźna z Programu.
5. Procedury postępowania w sprawach o przyznanie pomocy z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, od przyjęcia wniosku po wydanie i realizację decyzji o udzielenie pomocy w formie:
• Posiłku.
• Świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
• Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
• Pomocy doraźnej na skutek informacji dyrektora szkoły lub przedszkola.
6. Orzecznictwo administracyjne i literatura w temacie realizacji świadczeń z rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
7. Wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości z praktyki:

• W zakresie podejmowania uchwał przez rady gminy dotyczących realizacji Programu.
• Podstawy prawnej i treści decyzji o udzieleniu pomocy z Programu.
• Rozumienia „jednego gorącego posiłku” jako pełnego / niepełnego dania.
• Finansowania całego kosztu posiłku czy tzw. wsadu do kotła.
• Finansowania z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.
• Finansowania kosztów transportu posiłku.
• Przyznawania posiłku osobom w ośrodkach wsparcia.
• Przyznawania posiłku osobom w miejscu pobytu poza gminą np. uczniom w internacie.
• Zawierania porozumień i kontroli realizacji porozumień z dostawcami posiłków (firmami cateringowymi), szkołami i przedszkolami.
8. Stwierdzone nieprawidłowości na tle dotychczasowej praktyki w realizacji ww. Programu.
9. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaangażowani w nadzór i realizację zadań związanych z Programem „Posiłek w szkole i w domu”.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik pomocy społecznej oraz administracji publicznej, nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach UE/EFS, Regionalnych Programów Operacyjnych. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2024 r.