Procedura „Niebieska Karta” krok po kroku. Zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie w formule stacjonarnej stanowi praktyczne przygotowanie do stosowania procedury „Niebieskie Karty”. Podczas szkolenia zostaną szeroko omówione i zaprezentowane aspekty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu przede wszystkim o procedurę i dokumentację „Niebieskie Karty”, a także rolę i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, z uwzględnieniem najnowszych projektowanych zmian ustawowych. Spotkanie w formule stacjonarnej umożliwia Państwu m.in. bezpośrednią konsultację z ekspertem oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty,
  • przygotowanie do kontroli w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty,
  • omówienie projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej,
  • omówienie najczęściej występujących problemów w realizacji Procedury NK,
  • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK,
  • uzyskanie informacji i wiedzy na temat podstaw prawnych i praktycznego funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych,
  • uzyskanie informacji i wiedzy o roli i zadaniach Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Zespołu oraz Koordynatorów Grup Roboczych,
  • przekazanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?
2. „Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?
3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form. Przemoc a konflikt. Rozróżnienie pojęć. 
4. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Czy asystent rodziny może wdrożyć procedurę NK?
5. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
6. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieskie Karty”?
7. Klauzula zachowania poufności w procedurze „Niebieskie Karty”. Zasady sporządzania klauzuli.
8. Niebieska Karta „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu.
9. Osoby małoletnie a procedura NK.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, Zastępców Przewodniczących, Sekretarzy Zespołów, Koordynatorów Grup Roboczych, pracowników socjalnych OPS, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Służby Zdrowia, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorów Sądowych, a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik filii. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie OśrodkaKatowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 429 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 21 września 2022 r.