• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura Niebieskie Karty w świetle nowych przepisów prawnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedura Niebieskie Karty w kontekście ostatnich zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

22 czerwca 2023 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Konsekwencją nowelizacji było uchwalenie do listopada 2023 roku aż dziesięciu aktów wykonawczych do nowej ustawy, w tym najważniejszego - Rozporządzenia z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Zadania postawione przez te przepisy zespołom interdyscyplinarnym oraz grupom diagnostyczno-pomocowym stanowią spore wyzwanie. Podczas szkolenia w praktyczny sposób omówimy wszystkie zmiany, aby uczestnicy mogli bez trudności zastosować nowe przepisy w swojej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

•Nabycie wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieska Karta po zmianie przepisów oraz uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących różnic pomiędzy prowadzeniem procedury w poprzednim i nowym stanie prawnym. 
•Wyjaśnienie wątpliwości proceduralnych dotyczących realizacji procedury NK. 
•Otrzymanie materiałów szkoleniowych, w tym obszernej prezentacji. 
•Osoby uczestniczące w szkoleniu w ciągu tygodnia od jego daty będą mogły zadawać prowadzącej mailem dodatkowe pytania związane z jego tematyką. 
•Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które na co dzień wykonują trudną pracę związaną z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Program

1.Omówienie i wyjaśnienie znaczenia definicji – przemoc domowa, osoba doznającą przemocy domowej, osoba stosująca przemoc domową, świadek przemocy domowej. Formy przemocy domowej. 
2.Zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe w nowej perspektywie prawnej. 
3.Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskie Karty.
4.Zakończenie prowadzenia procedury Niebieskie Karty i odstąpienie od dalszych działań. 
5.Zobowiązania osoby stosującej przemoc domową do udziału w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych lub programie psychologiczno-korekcyjnym.
6.Małoletni w procedurze Niebieskiej Karty. 
7.Zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą, która doznaje przemocy - według nowych uregulowań. 
8.Zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania, zakaz wstępu do miejsca pracy. 
9.Ochrona danych osobowych w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych. Dostęp osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc do dokumentacji. 
10.Zmiany w formularzach NK. 
11.Akty wykonawcze do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zainteresowane procedurą Niebieska Karta.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ. Współpracowała między innymi z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Mederi, Fundacją ETOH, Fundacją Academia Iuris, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w  Konstancinie Jeziornie, punktami informacyjno – konsultacyjnymi w Warszawie w dzielnicy Bemowo, Wola oraz Ursynów, a także w Piasecznie oraz Grodzisku Mazowieckim. Udziela porad prawnych także rodzinom z Ukrainy – w Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz w Fundacji Avsi. Autorka publikacji oraz informatorów za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy prawnej osobom w sytuacjach kryzysowych. Członek zespołu interdyscyplinarnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, 
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl  do 9 stycznia 2023 r.