Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”, aspekty praktyczne i problematyczne w procedurze NK

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedura Niebieskie Karty.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy aspekty praktyczne i problematyczne w zakresie stosowania procedury „Niebieskie Karty”. Przeanalizujemy dokumentację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rolę i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy:
• nabędą praktyczną wiedzę z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym także w stanie epidemii,
• zostaną przygotowani do kontroli w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
• poznają przykłady „dobrych praktyk” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK,
• przeanalizują wraz z ekspertem nowelizacje ustawy o Policji, Żandarmerii Wojskowej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kpc w kontekście realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• poznają najczęściej występujące problemy w realizacji Procedury „Niebieskie Karty” i otrzymają wskazówki jak je rozwiązać.
 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?
  2. „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”- warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?
  3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form.
  4. Przemoc a konflikt. Rozróżnienie pojęć.
  5. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Czy asystent rodziny może wdrożyć procedurę NK?
  6. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
  7. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieskie Karty”?
  8. Klauzula zachowania poufności w procedurze „Niebieskie Karty”.
  9. Niebieska Karta „A”.
  10. Osoby małoletnie a procedura NK.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie zajmujący się procedurą „Niebieskie Karty”, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty, kuratorzy sądowi, przewodniczący i sekretarze Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy Grup Roboczych a także wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik filii. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 stycznia 2022 r.