Przygotowanie do kontroli organizacji i wykonywania zadań gminy/miasta przez ośrodek pomocy społecznej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. Przygotowanie do kontroli organizacji i wykonywania zadań gminy/miasta przez ośrodek pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie zagadnień z zakresu przygotowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej do kontroli w zakresie realizowanych przez nią zadań. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak przygotować się do kontroli kompleksowej organizacji i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej oraz jak prawidłowo realizować zadania z zakresu pomocy społecznej w kontekście oczekiwań organów nadzoru i kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy dotyczącej kontroli i nadzoru w jst w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
• Zdobycie wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego, na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.
• Poszerzenie umiejętności z zakresu analizowania dokumentacji pokontrolnej i realizacji zaleceń pokontrolnych.
• Możliwość aktywnego udziału w szkoleniu i zadawania pytań w czasie rzeczywistym szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2. Wykorzystywane metody kontroli – statystyczne i niestatystyczne.  
3. Techniki kontroli, w tym:
a. Badanie dokumentów.
b. Oględziny (kontrola na miejscu).
c. Pobieranie pisemnych i ustnych oświadczeń i wyjaśnień pracowników. 
d. Rozmowy z pracownikami lub osobami korzystającymi z usług świadczonych w jednostce podlegającej kontroli w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
4. Podstawowe akty prawne dotyczące działania kontrolowanej jednostki.
5. Zakres przedmiotowy kontroli na poziomie gminy / miasta: 
a. Organizacja pracy ośrodka pomocy społecznej.
b. Dokumenty regulujące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.
c. Uchwały rady gminy / miasta, porozumienia, umowy dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
d. Wypełnianie obowiązku informowania o  zakresie udzielanej pomocy i dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej. 
e. Zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników. 
f. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, określonych w ustawie o pomocy społecznej.
g. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym,  określonych w ustawie o pomocy społecznej.
h. Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. 
6. Dokumenty pokontrolne:
a. Zasady dokonywania oceny podmiotu kontrolowanego, z uwzględnieniem formułowanych zaleceń pokontrolnych.
b. Przykłady zaleceń pokontrolnych. 
c. Sankcje za niewykonanie zaleceń kontrolnych.
7. Informacja o wynikach kontroli.
8. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pracownicy jst (gminy/miasta) odpowiedzialni za nadzór nad jednostkami podległymi w zakresie realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, specjalista organizacji pomocy społecznej, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej, ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Współautorka publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Od 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla kadr pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 8 grudnia 2021 r.