Przyznawanie pomocy ze środków PFRON - procedury decyzyjnego lub informacyjnego załatwiania wniosku. Uzasadnianie i zaskarżalność rozstrzygnięć

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu nabycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zastosowania procedury administracyjnej (z uwzględnieniem zmian z 2021 r.) przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadząca przedstawi problemy praktyczne związane z procedurą przyznawania świadczenia, a także rozwiązania stosowane w świetle regulacji kodeksowych przez organy administracji publicznej oraz sądy administracyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych normujących przyznawanie pomocy ze środków PFRON.
 • Omówienie procedury przyznawania świadczeń przez wydanie decyzji administracyjnej zarówno pozytywnej jak i negatywnej dla strony.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń w kwestiach dotyczących przedmiotu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przyznawanie pomocy ze środków PFRON jako sprawa administracyjna.
 2. Rodzaje pomocy ze środków PFRON.
 3. Umowa a decyzja administracyjna w postępowaniu dotyczącym przyznawania pomocy z PFRON.
 4. Stosowanie Kpa w postępowaniu.
 5. Przyjmowanie wniosku, terminy załatwiania sprawy, zawiadomienia i wezwania.
 6. Rozstrzyganie w przedmiocie złożonego wniosku. Forma decyzyjna lub forma informacyjna pismem skierowanym do strony.
 7. Zaskarżalność decyzji - odwołanie.
 8. Kwestionowanie stanowiska wyrażonego pismem - tryb odwoławczy, ponaglenie na bezczynność.
 9. Pouczenia o zaskarżalności.
 10. Uzasadnianie stanowiska pozytywnie rozstrzygającego podanie wnioskodawcy.
 11. Uzasadnianie decyzji pozytywnej lub negatywnej - podawanie argumentacji i powoływanie orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
 12. Doręczanie pism i postanowień stosownie do przepisów Kpa.
 13. Stosowanie przepisów znowelizowanego w 2021 r. Kpa - zasady ogólne, zasady postępowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPR, PCPR, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny na www.mistia.org.pl do 23 listopada 2021 r.