• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość i sprawozdawczość ośrodków pomocy społecznej. Zasady gospodarki finansowej. Kontrola działalności ośrodków

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Katowic która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu hybrydowym. Wersja hybrydowa daje możliwość wyboru udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór należy do Państwa. Zapraszamy. Podczas proponowanego szkolenia zostaną wyjaśnione najczęściej stosowane uproszczenia z zakresu polityki rachunkowości, przedstawione zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych. W celu uniknięcia najczęstszych nieprawidłowości wskażemy jak rozwiązać problemy dotyczące tematyki sprawozdań. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które warto ująć w polityce rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zagadnienia przedstawione podczas szkolenia pozwolą zrozumieć założenia oraz praktyczne rozwiązania dotyczące dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów, a także potrzeb jednostki. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na bieżące problemy z zakresu m. in. sporządzania sprawozdań finansowych, terminów i form przekazywania sprawozdań, inwentaryzacji rocznych aktywów i pasywów jednostki. Wyjaśnione zostaną najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli finansowych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Organizacja rachunkowości OPS:

 1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości a rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Obligatoryjne elementy polityki rachunkowości
 • Fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Zakładowy plan kont.
 • Dzielenie kont, wprowadzanie nowych kont w OPS.
 • Konta pozabilansowe.
 1. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
 2. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych OPS, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli.
 3. Środki trwałe – wymagania dla ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, nowa klasyfikacja środków trwałych.
 4. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów jednostki:
 • Inwentaryzacja w okresie Covid-19.
 • Wykonanie spisu z natury, uzyskanie potwierdzeń sald, przeprowadzenie weryfikacji – istota każdej z metod inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Rozpoczęcie i zakończenie czynności inwentaryzacyjnych, zachowanie częstotliwości i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji – wymagania ustawowe.
 • Rodzaje inwentaryzacji.
 1. Rzetelność i obiektywizm w inwentaryzacji – przegląd procedur wewnętrznych, wykorzystanie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, przykłady procedur.
 2. Udokumentowanie i rozliczenie wyników inwentaryzacji przy zastosowaniu każdej z metod inwentaryzacji.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych przez jednostki budżetowe, terminy i formy przekazywania sprawozdań finansowych.
 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki i poszczególnych pracowników.
 5. Wyjaśnienia i problemy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 399 PLN netto/os. 

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi 319 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 1 września 2021 r.