Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych – szkolenie podstawowe dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będą najważniejsze zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zadań Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, które ma na celu zwiększenie skuteczności działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie formalne oraz proceduralne funkcjonowania komisji, zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto prowadzący poruszy problematykę procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, a także wskaże zadania komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieska Karta”.

Obowiązek odbycia szkolenia przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Omówienie zadań i obowiązków GKRPA.
 • Poznanie zasad działania komisji, w tym dotyczących przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 • Możliwość skonsultowania wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Prawne i systemowe podstawy działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  • Podstawy prawne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Konstruowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Formalne aspekty funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – rola i podstawowe zadania komisji (powołanie, regulamin działania, zasady wynagradzania członków).
 2. Problemy alkoholowe:
  • Problemy alkoholowe w Polsce.
  • Nadużywanie alkoholu, picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie od alkoholu.
  • Pierwszy kontakt z klientem gminnej komisji – osobą uzależnioną, zobowiązywaną do leczenia odwykowego oraz dorosłym członkiem jej rodziny.
  • Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
  • Metody leczenia osób uzależnionych, system lecznictwa odwykowego.
  • Charakterystyka rodziny z problemem alkoholowym. Współuzależnienie.
  • Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – schemat postępowania, gromadzenie i ochrona danych osobowych w świetle RODO.
 3. Przemoc w rodzinie:
  • Przepisy prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym działalność Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.
  • Charakterystyka przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Zadania komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieska Karta”.
 4. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów, współpracujący z komisjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, wieloletni pracownik oświaty, od 2002 r. członek Zarządu Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Lubelskiego – obecnie sekretarz, wieloletni członek stowarzyszenia abstynenckiego – od 2005 r. prezes stowarzyszenia. Od 2009 r. Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej, od 2011 r. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2022 r.