Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej, ustalanie odpłatnosci za dom pomocy społecznej - najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące skierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej. Podczas zajęć omówiona zostanie procedura administracyjna prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia odpłatności. Uczestnicy spotkania nauczą się m.in.: prawidłowo prowadzić postępowania i orzekać w sprawach dotyczących odpłatności za pobyt w DPS. Dowiedzą się również jak prawidłowo ustalić stan faktyczny i jak obliczyć opłaty oraz dochód osób zobowiązanych. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa oraz trudnej sytuacji stanu epidemii. •
 • Omówienie procedury administracyjnej prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia odpłatności.
 • Wyjaśnienie procedur komunikacji z rodziną zobowiązaną do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i podpisania umów.
 • Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi doręczeniami pism, zawiadomień o wywiadzie oraz decyzji.
 • Uczestnicy spotkania nauczą się m.in.: prawidłowo prowadzić postępowania i orzekać w sprawach dotyczących odpłatności za pobyt w DPS. Dowiedzą się również jak prawidłowo ustalić stan faktyczny i jak obliczyć opłaty oraz dochód osób zobowiązanych. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo.
zwiń
rozwiń
Program
 • Skierowanie do domu pomocy społecznej jako sprawa administracyjna
 • Ustalanie właściwości organu kierującego do dps
 • Spory kompetencyjne
 • Zbieranie materiału dowodowego na etapie skierowania do dps- właściwie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena możliwości rodziny zajęcia się osoba bliską , wykonywanie obowiązku alimentacyjnego a skierowanie do dps
 • Ocena zaświadczeń lekarskich i materiałów dowodowego o stanie zdrowia wnioskodawcy, skierowanie do ZOL a dps
 • Usługi opiekuńcze a skierowanie do dps, ocena rozmiaru usług , dokumentowanie odmowy przyjęcia usług
 • Praca socjalna przed skierowaniem do domu pomocy społecznej – uregulowanie spraw majątkowych, mieszkaniowych, ocena umowy dożywocia i służebności mieszkania, wpływ na skierowanie do dps
 • Skierowanie i umieszczenie w dps osób ubezwłasnowolnionych, realizacja postanowienia Sądu, doprowadzenie do dps, zmiana i uzupełnienie postanowienia Sądu
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie ustalania procedur w ośrodku, pracownicy socjalni przeprowadzający wywiady alimentacyjne oraz gromadzący dokumentację stanowiąca podstawę skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za dom pomocy społecznej, pracownicy ośrodków zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów decyzji w zakresie ustalania odpłatności z pobyt domu pomocy społecznej. Zainteresowani pracownicy DPS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319,80 zł brutto/os. (260 PLN netto/os + VAT)

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
do 
26 listopada 2021 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.