• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień. Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień. Podczas spotkania będzie możliwość uporządkowania wiedzy w zakresie stale trudnego i ważnego tematu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego, ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum, które stanowi wyjątkową płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych zawartych w karcie zgłoszenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych.
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową.
 • Możliwość skonfrontowania i przedyskutowania swoich wątpliwości dotyczących nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową. 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej.
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń oraz regulaminów).
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów.
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocową, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów, które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop).
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW.
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień, Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pedagog, terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES; członek założyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS; Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej oraz byłych kadencji przy MRPiPS; zaangażowany w prace nad ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; członek Sieci „Chronimy Dzieci”; autor publikacji na temat procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz informatorów w tym samym zakresie dla FRDL Kielce na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Członkowie Forum w ramach składki. Pozostałe osoby: Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 czerwca 2023 r.