• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy ochrony małoletnich w podmiotach medycznych (publicznych i prywatnych). Zadania, obowiązki i odpowiedzialność osoby zarządzającej w zakresie opracowania i wdrożenie procedur

Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podmioty medyczne - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki w zakresie ochrony małoletnich.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone, a za niespełnienie wymogów grożą kary grzywny, ograniczenia a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności.

Przepisy prawa stanowią, iż standardy ochrony małoletnich w określonym przez ustawodawcę terminie, muszą wprowadzić między innymi również podmioty medyczne, jeśli prowadzą działalność związaną z leczeniem małoletnich. Pracownicy systemu ochrony zdrowia odgrywają szczególną rolę w poprawie jakości życia dzieci, a poprzez identyfikację czynników ryzyka mogą niejednokrotnie być jedyną szansą na zidentyfikowanie sytuacji krzywdzenia dzieci i podjęcie interwencji.

Standardy, wdrażane w placówce medycznej, powinny być dostosowane do jej specyfiki i odpowiadać na potrzeby dzieci-pacjentów, ich rodziców/opiekunów oraz całego personelu – zarówno osób wykonujących zawody medyczne, innych specjalistów, jak i administracji i personelu pomocniczego. Standardy te porządkują i doprecyzowują zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci, a jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje, stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.

W związku z tym zapraszamy na szkolenie, podczas którego będą mieli Państwo możliwość poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich, a także opracować standardy ochrony małoletnich, dostosowane do specyfiki swojej jednostki medycznej, wzorując się na prezentowanych podczas zajęć przykładach procedur wdrożenia i dokumentowania zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie przedstawicieli podmiotów medycznych do realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia procedur ochrony dzieci (standardów ochrony małoletnich).
 • Omówienie i przekazanie przykładowych procedur wdrożenia i dokumentowania zadania (wzorów w wersji edytowalnej).
 • Poznanie i zrozumienie nowych przepisów związanych z ochroną małoletnich, co pozwoli opracować standardy ochrony małoletnich, dostosowane do specyfiki danego podmiotu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie - uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
 2. Małoletni, nieletni, młodociany – podstawy rozróżnienia.
 3. Czym są standardy ochrony małoletnich?
 4. Podmioty, na których spoczywa obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.
 5. Specyfika wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w podmiotach medycznych. Kontekst wdrażania standardów w placówkach medycznych.
 6. Sytuacja dziecka jako pacjenta.
 7. Zadania systemu ochrony zdrowia w ochronie dzieci przed krzywdzeniem.
 8. Trzy rodzaje obszarów interwencji - podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
 9. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 10. Zakres merytoryczny standardów:
  • Zasady, zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów,
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń, zagrażających dobru małoletniego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele podmiotów medycznych (publicznych i prywatnych), dedykujących swoje działania w zakresie działalności leczniczej małoletnim.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener, realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych, dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych, publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jst, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 maja 2024 r.