Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będą świadczenia rodzinne.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia będą zagadnienia prawne i problemy praktyczne z zakresu świadczeń rodzinnych. Omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tej tematyki, a także m.in. nowe regulacje dotyczące obliczania dochodu (również w związku z Covid-19), zmiany w Kpa wpływające na świadczenia rodzinne, czy kwestia elektronicznego pozyskiwania danych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zagadnień obejmujących wydawanie i uzasadnianie decyzji pozytywnych i odmownych oraz weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy.
 • Omówienie zmian w prawie - w zakresie obliczania dochodu czy zmian w Kpa mających wpływ na przyznawanie pomocy.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ustalania osób uprawnionych do świadczeń.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa mającego wpływ na wydawane decyzje.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Procedura przyjmowania i uzupełniania wniosku.
 2. Zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy.
 3. Pozostawianie wniosku bez rozpoznania.
 4. Ocena dokumentów zgromadzonych w sprawie.
 5. Procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne.
 6. Zmiany w Kpa - wpływ na świadczenia rodzinne.
 7. Elektroniczne pozyskiwanie danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji prawa do świadczeń.
 8. Właściwość organu w sprawach świadczeń rodzinnych - zmiana miejsca zamieszkania strony.
 9. Przyznawanie świadczeń.
 10. Obliczanie dochodu Wnioskodawcy - nowe regulacje dotyczące stypendiów, utrata i uzyskanie dochodu.
 11. Ustalanie składu rodziny.
 12. Uzasadnianie decyzji - stosowanie odpowiednich pouczeń.
 13. Weryfikacja przyznanych świadczeń - uchylenie decyzji, wznowienie postępowania.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 20 września 2021 r.