Stosowanie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Koordynacja wsparcia asystenta rodziny

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu stosowania przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Koordynacja wsparcia asystenta rodziny.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy regulacje ustawy „Za Życiem”. Zagadnienia będą omawiane tak, by usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze wsparcia kobiet i rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Prowadząca podpowie także praktyczne rozwiązania i wskazówki dotyczące koordynacji wsparcia asystenta rodziny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji wsparcia kobiet w ciąży i rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w ramach koordynacji wsparcia asystenta rodziny.
  • Zdobycie praktycznej wiedzy w organizacji i realizacji wsparcia na szczeblu gminy w ramach ustawy „Za życiem” w celu prawidłowej realizacji zadań oraz przygotowania się do kontroli.
  • Omówienie zasad współpracy z instytucjami i ze środowiskiem lokalnym w związku z koordynacją działań związanych z opieka nad rodziną objętą ustawą „Za Życiem”.
  • Wskazanie warunków i procedury przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł oraz odpowiedniego stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  • Możliwość zadawania pytań i analizy przypadków oraz uzyskania aktualnych odpowiedzi, wskazówek, dokumentów.
  • Wymiana doświadczeń praktycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
2. Rodzaje wsparcia z programu „Za życiem”. 
3. Definicje ustawowe.
4. Zadania ustawowe należące do Ośrodków Pomocy Społecznej. 
5. Upoważnienia dla realizacji zadań wynikających z ustawy.
6. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem”: 
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny z ustawy „Za życiem”.
• Promocja i wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin.
• Koordynacja działań zgodnie z założeniami ustawy „Za Życiem”, wsparcie asystenta rodziny skierowane do kobiet w ciąży i po porodzie.
• Problemy wynikające z opieki nad rodziną z kobietą w ciąży zagrożonej lub rodziną z niepełnosprawnym dzieckiem, w tym: organizacja poradnictwa koordynacja poradnictwa w zakresie:
­ Przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka.
­ Wsparcia psychologicznego.
­ Pomocy prawnej, w szczególności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi i pracowniczymi.
7. Sporządzanie dokumentacji asystenta rodziny, w tym analiza potrzeb i problemów rodziny; sporządzanie planu pracy z rodziną.
8. Współpraca z instytucjami i ze środowiskiem lokalnym w związku z koordynacją działań związanych z opieka nad rodziną, w której jest kobieta w ciąży, w tym ciąży zagrożonej lub rodziną wychowującą niepełnosprawne dziecko: 
• Katalog możliwego wsparcia dziecka, kobiety i rodziny.
• Edukacja zdrowotna.
• Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.
9. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę.
10. Warunki i procedura przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
11. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych: art. 3 pkt 7, 11 i 15 a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2 –3 f, ust. 4 pkt 3, ust. 6 a–13, art. 23 a, art. 23 b, art. 24 a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32.
12. Podsumowanie szkolenia. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracownicy wydziałów polityki społecznej na szczeblu gminy lub powiatu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych, trenera kursów kwalifikacyjnych dla asystentów rodziny. Ekspert funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013, 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 4 listopada 2021 r.