• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wielowymiarowa praca z przekonaniami klientów w pracy socjalnej i edukacji – model pracy w oparciu o zasoby

W przypadku zgłoszenia do 5.04.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Warsztat adresowany jest do osób zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz dla osób, które pomagają innym w pracy nad zmianą ich przekonań. Warsztat został skonstruowany w taki sposób, by można go było z powodzeniem stosować w pracy socjalnej, pracy z rodzinami.
Podczas warsztatów zapewniamy:
- Zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy i życia osobistego oraz budowanie odpowiedniej postawy u innych osób.
- Naukę samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (np. model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki).
Zapoznanie uczestników spotkania z podstawowymi umiejętnościami rozpoznawania przekonań klientów oraz w jaki sposób można rozwijać swoje umiejętności w pracy z przekonaniami. Uczestnicy w sposób praktyczny poznają metody pracy z różnymi sposobami myślenia klientów, co może wpłynąć na jakość pracy socjalnej, edukacyjnej, rozwiązywanie problemów oraz wyznaczanie trafnych celów pracy.
Trenerka prowadząca szkolenie jest osobą pełną entuzjazmu, która potrafi zainspirować uczestników do podejmowania działań i tworzenia pozytywnych zmian w swoim środowisku. Jej szkolenia są pełne praktycznych przykładów, studiów przypadków i interaktywnych elementów, co sprawia, że uczestnicy odchodzą z konkretnymi narzędziami i pomysłami do zastosowania w swojej pracy. Wiedza, umiejętności i pasja są gwarancją, że szkolenie będzie inspirujące i motywujące do dalszego rozwoju.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy warsztatu zdobędą:
- wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji.
- praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowania technik pracy z przekonaniami w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
- umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych.
- wiedzę, jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi.
- umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów.
- konkretne i praktyczne narzędzia, które można wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogacą swój warsztat pracy. 
• Uczestnicy będą mieć możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przekonania – czym są i jak wpływają na komunikację i pracę z klientem?
2. Rozpoznawanie przekonań - rola przekonań i wartości w procesie pracy z klientem.
3. Rozpoznawanie przykładowych zniekształceń poznawczych, emocji.
4. W jaki sposób pracować z ograniczającymi własnymi przekonaniami oraz przekonaniami klientów.
5. Wybrane metody pracy z przekonaniami – model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, Model Zdrowej Semantyki (ćwiczenia praktyczne).
6. Praca terapeutyczna z przekonaniami wybranej grupy klientów (np. osoby doznające przemocy, grupa uczniów, rodziców itp.).
7. Myślenie pytaniami w roli „pomagacza”.
8. Wnioski i podsumowanie – zwiększenie własnej skuteczności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy Pracowników:
• jednostek pomocy społecznej w szczególności (pracowników socjalnych, asystentów rodziny), 
• organizacji pozarządowych,
• oświaty: szkoły, przedszkola, ośrodku wychowawcze. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, pedagog, coach. Trenerka, która posiada 15 letnie doświadczenie pracy zawodowej w takich instytucjach jak: ośrodek interwencji kryzysowej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodki pomocy społecznej. Aktualnie pracuje w ośrodku interwencji kryzysowej, udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, interwencji kryzysowej, prowadzi grupowe formy wsparcia. Pracuje z osobami znajdującymi się w szeroko rozumianym kryzysie. Trenerka posiada kilkuletnie bogate doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu dużym zespołem pracowników specjalizujących się w pomocy społecznej oraz wspieraniu rodzin. Posiada praktyczną wiedzę z wdrażania standardów pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej, a aktualnie jako superwizorka pracy socjalnej udziela wsparcia, inspiruje pracowników w ich rozwoju zawodowym. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia treningów rodzicielskich, programów usamodzielnienia wychowanków placówek, warsztatów coachingowych, grup samopomocowych, psychoedukacyjnych, grup wsparcia, realizacji projektów socjalnych, organizacji społeczności lokalnych w formie programów aktywności lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 5.04.2024 r. cena 450 zł netto PLN /os. 

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro