• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych – wybrane zagadnienia kadrowo-księgowe

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim kierownikom oraz pracownikom działów kadr i płac, a także działów finansowych w podmiotach leczniczych dotyczące wynagrodzeń oraz zatrudniania w placówkach służby zdrowia.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zapoznamy Państwa z formalnymi i praktycznymi aspektami kształtowania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych oraz obowiązkami pracodawców w optyce: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą, świadczeniodawcy. W szczególny sposób przybliżone zostaną zagadnienia typowo branżowe tj. czas pracy, odpowiedzialność zawodowa i uprawnienia pracowników podmiotów leczniczych, z naciskiem na osoby wykonujące zawód medyczny. W świetle najnowszych zmian w Kodeksie pracy, wraz z propozycją przykładowych regulacji na poziomie jednostki, omówione zostaną aspekty dotyczące m.in. wdrożenia w podmiocie leczniczym pracy zdalnej oraz „nowych” urlopów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych.
• Analiza case study i przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych z zakresu stosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych.
• Omówienie obowiązków świadczeniodawcy związanych z raportowaniem potencjału ludzkiego oraz kosztów wynagrodzeń.
• Przedstawienie przykładowych rozwiązań wdrożenia w podmiocie leczniczym nowych regulacji przepisów prawa pracy: pracy zdalnej, badania trzeźwości, nowych urlopów i elastycznych form pracy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych – aktualny stan prawny, zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji branżowych:
• podmioty zobowiązane do stosowania regulacji branżowych,
• konkursy na niektóre stanowiska kierownicze,
• zatrudnienie i wynagrodzenie kierownika podmiotu leczniczego,
• prawo do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odprawy,
• kwalifikowanie pracowników do grup branżowych,
• wskaźniki i wynagrodzenie bazowe do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych,
• wynagrodzenia pracowników niemedycznych.
2. Obowiązki formalne pracodawcy będącego podmiotem leczniczym:
• regulacje wewnętrzne na poziomie pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, porozumienia),
• dokumentacja pracownicza – jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce osoby wykonującej zawód medyczny, osoby kierującej pracownikami, osoby z powierzoną odpowiedzialnością?
• świadczenia pracownicze: obowiązkowe i ponadobowiązkowe, wynikające z przepisów bhp i ppoż oraz z regulacji wewnętrznych,
• obowiązki pracodawcy względem samozatrudnionych.
3. Wybrane zagadnienia w zakresie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych:
• dyżur medyczny i gotowość do pracy,
• klauzula opt-out,
• rozkład pracy: równoważny, nienormowany, indywidualny, zadaniowy,
• nadgodziny,
• praca w nocy i dni świąteczne,
• podróże służbowe i dokształcanie pracowników a czas pracy.
4. Podmiot leczniczy będący świadczeniodawcą:
• regulacje w zakresie standardu rachunku kosztów – przypisanie zasobów personalnych do OPK i grup zawodowych,
• obowiązek raportowania kosztów wynagrodzeń do AOTMiT,
• portal świadczeniodawcy – obowiązki w zakresie zgłaszania potencjału personalnego i jego zmian.
5. Najnowsze zmiany w prawie pracy i ich wdrożenie w podmiocie leczniczym:
• praca zdalna – jakie zadania w podmiocie leczniczym mogą być realizowane w trybie zdalnym, jak uregulować obowiązki pracodawcy i pracownika, jakie koszty pracy zdalnej powinny być pokryte przez pracodawcę?
• badanie trzeźwości – jakich grup zawodowych/pracowników powinno dotyczyć, jak formalnie przygotować się do wprowadzenia badań trzeźwości?
• „nowe” urlopy – jak je dokumentować?
• elastyczne warunki pracy dla rodziców – czy każdy pracownik podmiotu leczniczego będący rodzicem może pracować elastycznie, jakie formy elastycznej pracy można przyjąć w jednostkach pracujących całodobowo?
6. Interpretacje, orzeczenia, kontrole.
7. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy i pracownicy działów kadrowych, płacowych, finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, pracownicy nadzoru właścicielskiego, audytorzy i kontrolerzy w podmiotach leczniczych i ich podmiotach tworzących oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 13 czerwca 2023 r.