• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Cena: 435 PLN netto/os.

UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 31 maja 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie dostarczenie praktycznych narzędzi i wiedzy z zakresu zarządzania, które są istotne w kontekście działalności instytucji pomocy społecznej, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zarządzanie ośrodkiem pomocy społecznej/powiatowym centrum pomocy rodzinie wymaga, oprócz znajomości przepisów ustaw „merytorycznych”, pozwalających na właściwe realizowanie zadań, do których jednostka została powołana, także wielu uwarunkowań formalno-organizacyjnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, stanowiące kompendium wiedzy z zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kierownika ops/pcpr, podczas którego będą mogli Państwo poznać/uporządkować najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem jednostką pomocy społecznej. Prowadzący, dr prawa i praktyk – konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, przedstawi także pojawiające się wątpliwości, problemy praktyczne i podpowie możliwe rozwiązania.

Na szkolenie zapraszamy obecnych kierowników i dyrektorów ops/pcpr, chcących uporządkować wiedzę, ich zastępców, osoby pełniące ich obowiązki lub planujące w najbliższej przyszłości ubiegać się o to stanowisko.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkowanie kluczowych zagadnień z zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dyrektora/kierownika ops/pcpr.
 • Omówienie formalno-organizacyjnych kwestii dotyczących zastępowania kierownika, zarządzania w sferze pracowniczej, wydawania decyzji administracyjnych, informacji publicznej.
 • Wskazanie, jakie kwestie kierownik/dyrektor może uregulować zarządzeniem, a jakie wymagają formy uchwały.
 • Omówienie zasad i założeń kontroli zarządczej i związanej z tym odpowiedzialności kierownika.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej/powiatowych centrach pomocy rodzinie procedur oraz sposobów dokumentowania realizacji zadań.
 • Analiza problematycznych kwestii, uzyskanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co może kierownik/dyrektor OPS/PCPR jako zarządzający jednostką?
  • Uprawnienia w sferze pracowniczej.
  • Uprawnienia w sferze organizacyjnej.
  • Uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Kto i na jakiej podstawie może zastępować kierownika/dyrektora Ośrodka?
 3. Zarządzenia i uchwały w praktyce organów pomocy społecznej.
 4. Zasady i założenia kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych:
  • Regulamin kontroli zarządczej – czy musi być wprowadzony i co powinno się w nim znaleźć?
  • Kontrola zarządcza a sprawozdawczość – czy te pojęcia oznaczają to samo?
  • Odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków, wynikających z kontroli zarządczej.
 5. Informacja publiczna w OPS/PCPR.
 6. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, konsultacja kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej / powiatowych centrów pomocy rodzinie, ich zastępcy, osoby pełniące ich obowiązki lub planujące ubiegać się o to stanowisko, pracownicy odpowiedzialni za obsługę administracyjną, przygotowanie projektów dokumentów i ich przechowywanie, radcy prawni tych jednostek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 11 czerwca 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.