• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Procedura Niebieska Karta krok po kroku

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane webinarium przybliża w sposób praktyczny zasady tworzenia, funkcjonowania i realizacji zadań przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, odnosząc się jednocześnie do realizacji Procedury „Niebieska Karta”. Na szkoleniu udzielimy odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • jakie są zadania i zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • czy przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu ma charakter obligatoryjny?
 • jakie są zadania Grup Roboczych i Koordynatorów Grup Roboczych?
 • Jakie są zasady wypełniania formularza NK „A” oraz „C” i „D”?
 • jak należy konstruować Indywidualny Plan Pomocy?
 • jakie dokumenty można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy w rodzinie?
 • czy dopuszczalnym jest aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskiej Karty i dokumentacji Zespołu?
 • jakie są zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • jakie są terminy obowiązujące w procedurze NK?
 • jakie informacje muszą się znaleźć w protokole z zakończenia procedury?
 • jakie są zasady udostępniania dokumentacji NK na potrzeby prowadzenia postępowania przygotowawczego?
 • kto jest uprawniony do zamknięcia NK?
 • jak unikać błędów w realizacji procedury NK?
 • czy po zakończeniu realizacji procedury NK obowiązkowym jest monitoring rodzin, w którym zakończono realizację procedury NK?

Szkolenie jest prowadzone przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, z wieloletnim doświadczeniem w pełnionej funkcji. Dlatego też w trakcie szkolenia podawane są także konkretne przykłady z pracy Zespołów i Grup Roboczych, w tym także w odniesieniu do postępowań skargowych na realizację procedury Niebieska Karta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ról, zadań i zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.
 • Uzyskanie informacji o roli i zadaniach Przewodniczącego Zespołu.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty krok po kroku.
 • Uzyskanie informacji o roli i zadaniach koordynatorów Grup Roboczych.
 • Uzyskanie informacji i podstawy prawnej czy w posiedzeniu Zespołu lub Grupy może brać udział profesjonalny pełnomocnik.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.  Pojęcie przemocy w rodzinie.
3.  Powołanie i skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 
4. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole.
5.   Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
6. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych, członków ZI oraz Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
7.  Kompetencje Sekretarza Zespołu.
8.   Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej.
9.  Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
10.   Co to jest procedura Niebieskie Karty?
11.   „Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?
12.  Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form.
13.  Przemoc a konflikt. Rozróżnienie pojęć. 
14.  Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty. Czy asystent rodziny może wdrożyć Procedurę NK?
15.   Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy, omówienie kwestionariuszy.  
16.  Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
17.  W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?
18.   Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty.
19.  Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu.
20.  Osoby małoletnie a procedura NK.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, Zastępców Przewodniczących, Sekretarzy Zespołów, Koordynatorów Grup Roboczych, pracowników socjalnych OPS, funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii Wojskowej, pracowników oświaty, służby zdrowia, kuratorów sądowych, a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online, z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: PLN 379 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 marca 2023 r.