Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie zarządzanie kryzysowe, jest to szczególnie istotne zagadnienie w okresie pandemii.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie jest doskonałą okazją do pozyskania wiedzy praktycznej w zakresie procedur i koordynacji działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej i sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwłaszcza w okresie trwania pandemii choroby COVID-19. Spotkanie w ramach szkolenia jest sposobnością do dyskusji na temat możliwie występujących problemów na styku współpracy wymienionych organów i instytucji z organami szczebla samorządowego w systemie zarządzania kryzysowego RP zaangażowanymi w walce z pandemią.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
  • Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa a także najnowszymi standardami i dobrymi praktyki w tym zakresie.
  • Omówienie studia przypadku sytuacji kryzysowych w kraju z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego – charakterystyka ogólna:
• Organizacja krajowego systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem sytuacji pandemicznych;
• Organy i zasady finansowania zadań w obszarze zarządzania kryzysowego;
• Zadania planowania cywilne;
• Charakterystyka „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego” oraz „Narodowego Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej”;
• Rola Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa państwa.

2. System zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu:
• Zadania i obowiązki z zakresu zarządzania kryzysowego organów samorządu terytorialnego wynikające z przepisów prawa;
• Rola i zadania gminnych/powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego;
• Gminne i powiatowe plany zarządzania kryzysowego - procedury sporządzania tych planów;
• Rola gminy i powiatu w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej;
• Rola gminy i powiatu w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym;
• Procedura zwracania się do właściwych organów państwa o skierowanie na potrzeby reagowania odpowiednich sił i środków.
• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z innymi jednostkami podległymi min Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Obrony Narodowej czy też Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie działań kryzysowych w dobie pandemii COVID-19.

3. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego; pracownicy gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy; przedstawiciele spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; przedstawiciele służb, straży i inspekcji oraz społecznych organizacji ratowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Wieloletni oficer cywilnych i wojskowych służb specjalnych, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego nauczyciel akademicki. Od 2015 roku biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie terroryzmu, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – obrót towarami strategicznymi. Autor wielu publikacji i artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 5 maja 2021 r.