ABC funkcjonowania organu stanowiącego JST i biura rady. Aktualne zagadnienia w bieżącej pracy i praktyczne rozwiązania

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagdanieniom funkcjonowanie organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega dobra organizacja pracy rady oraz jakie są zadania pracowników biura rady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przybliżenie problematyki funkcjonowania JST, ze szczególnym uwzględnieniem organu stanowiącego JST;
 • wyjaśnienie wątpliwości i na uzyskanie odpowiedzi w wielu obszarach funkcjonowania samorządu;
 • przekazanie praktycznych przykładów opartych na doświadczeniach i sytuacjach z życia wziętych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zagadnienia ogólne:
  1. Ramy prawne funkcjonowania organów JST,
  2. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy,
  3. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
 2. Organizacja rady i zadania biura rady:
  1. Rola i zadania przewodniczącego rady,
  2. Obsługa rady przez biuro rady, relacje służbowe i współpraca z przewodniczącym rady, przygotowanie sesji i komisji,
  3. Porządek i przebieg obrad sesji rady – w tym głosowanie i nagrywanie,
  4. Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych.
 3. Funkcjonowanie i aktualne zagadnienia w pracy rady:
  1. Działalność kontrolna rady, komisji rewizyjnej,
  2. Interpelacje i zapytania radnych, dostęp do informacji publicznej,
  3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
  4. Oświadczenia majątkowe radnych,
  5. RODO - obowiązki w zakresie ochrona danych osobowych.
 4. Udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
  1. Kto jest pracodawcą wójta/burmistrza/prezydenta - organu wykonawczego? Czy rada może odwołać wójta, burmistrza, prezydenta?
  2. Czy przewodniczący rady jest organem JST?
  3. Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić radnemu wzięcie udziału w pracach rady (np. sesji? Czy musi być za ten czas przez niego wypłacone wynagrodzenie?
  4. Czy do przewodniczącego rady należy wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad?
  5. Czy wójt/radni mają obowiązek upubliczniać swoje dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, nr telefonu komórkowego)? Czy obowiązkowe są dyżury radnych dla mieszkańców?
  6. Czy przewodniczący rady może sam podpisać odpowiedź do obywatela na jego skargę/wniosek bez udziału rady (czy komisji skarg, wniosków i petycji)?
  7. Czy przewodczniący rady (radni) mogą wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu/jednostek organizayjnych?
  8. Organizacja obrad rady tradycyjnie/zdalnie; co z udziałem mieszkańców (np. w posiedzeniu zdalnym rady)?
  9. Czy obowiązkowe jest zapewnienie w materiale wideo - nagranej sesji - tłumacza języka migowego? Czy obowiązkowe jest zapewnienie trankstypcji obrad?
  10. Czy jest obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności dla organu stanowiącego odrębnie od organu wykonawczego?
  11. Interpelacje i wnioski radnych na sesji czy pisemnie?
  12. Czy rada może kontrolować spółki prawa handlowego - komunalne?
  13. Czy rada/radny może skontrolować prawidłowość wydania decyzji administracyjnej - np. przyznanie świadczenia czy umorzenia podatku, przyznania wynagrodzenia pracownikom np. Urzędu?
  14. Czy jest obowiązek publikowania w oświadczeniu majątkowym dochodów małżonka?
  15. Czy w trakcie obrad rady jest obowiązek uzyskania zgody na publikację wizerunku obywatela, który będzie brał w nich udział?
 5. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • w szczególności osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady),
 • osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady,
 • przewodniczący rady lub radni.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń