Aktualna praktyka i uwarunkowania legislacji samorządowej w projektach aktów prawa miejscowego i wewnętrznego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie nt.: Aktualna praktyka i uwarunkowania legislacji samorządowej w projektach aktów prawa miejscowego i wewnętrznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przegląd bieżącej praktyki legislacyjnej w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego zwłaszcza związanej z uchwałami antysmogowymi, śmieciowymi i pandemią COVID-19. Na przykładach z wdrażania na poziomie jednostki samorządu terytorialnego nowych lub zmienianych regulacji ustawowych pokazane zostaną poprawne kierunki rozstrzygania wątpliwości co do zakresu opracowywanych projektów aktów prawa miejscowego i wewnętrznego, a Uczestnicy nauczą się stosować w tym zakresie odpowiednie techniki prawodawcze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Właściwa interpretacja zakresu upoważnień ustawowych do wydawania samorządowych aktów wykonawczych.
• Prawidłowe używanie technik prawodawczych w aktach wykonujących upoważnienia ustawowe.
• Podniesienie jakości aktów prawnych powstających w urzędzie i wydawanych przez organy samorządowe.

zwiń
rozwiń
Program

1. Upoważnienia ustawowe do wydania samorządowego aktu normatywnego a ich rzeczywisty zakres:
• jak odróżnić upoważnienie do wydania aktu powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego,
• najczęściej spotykane naruszenia zakresu upoważnienia ustawowego,
• specyfika programów wydawanych na podstawie ustaw, czy to są akty powszechnie obowiązujące, czy wewnętrznie obowiązujące.
2. Prawidłowe techniki prawodawcze z punktu poprawnego wykonania upoważnienia ustawowego:
• tytuł aktu – zwięzłość i adekwatność,
• podstawa prawna – dużo przepisów nie znaczy, że poprawna,
• zakres przedmiotowy i podmiotowy – kiedy potrzebny, a kiedy zbędny,
• nadużywany „słowniczek”,
• dlaczego nie można powtarzać przepisów ustawowych,
• co to są przepisy czasowe, epizodyczne i dlaczego nie można zmienić i „odwołać” nowelizacji, która weszła w życie na przykładach z czasu pandemii,
• błędy w przepisach przejściowych na przykładach z uchwał antysmogowych i śmieciowych,
• przepisy uchylające i o wejściu w życie – najprostsze formuły i największe błędy (jak nie uchylić przepisów podatkowych przed końcem ich obowiązywania).
3. Zmiana upoważnienia do wydania aktu samorządowego a jego moc:
• rozbieżności w poglądach doktryny i orzecznictwo co do skutków zmiany upoważnienia,
• akt nowy czy nowelizujący – jak się zabezpieczyć przed uchyleniem z mocy prawa aktu wykonawczego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy, osoby pełniące funkcje organów wydających akty prawne, radni i przewodniczący organów stanowiących jst, radcowie prawni i inne i osoby uczestniczące w redagowaniu projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń), umów, porozumień i aktów indywidualnych, w tym decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu oraz pełnił funkcję dyrektora Biura Listów i Skarg przekształconego w Biuro Korespondencji i Informacji. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 15 grudnia 2021 r.