Działalność pracy rady aktualne zagadnienia. Tworzenie i procedura opracowania statutu z uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.

Zaproszenie, program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Inauguracyjne spotkanie szkoleniowe dotyczyć będzie aktualnych zagadnień z zakresu pracy rady oraz statutów jst.
Skoncentrowanie tematu spotkania na tematyce statutów jest o tyle ważne, że jest to temat aktualny i w zakresie którego miały miejsce ostatnio zmiany legislacyjne. W naszym przekonaniu warto uczestniczyć w proponowanym spotkaniu, bowiem zaplanowane jest ono w momencie, gdy wiedza z zakresu konstruowania statutu jest bardzo ważna, bowiem statut to fundament każdej jednostki samorządowej. Zatem każdy, kto działa na rzecz lokalnego społeczeństwa, powinien go dobrze znać. Statut to też przejaw samodzielności i mądrości samorządu. To dokument, który określa zakres działań i zadań danej gminy, miasta czy powiatu. Dokument ten zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej rady i jej komisji, pracy przewodniczącego rady i wójta (burmistrza, starosty), ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa także zasady gospodarki finansowej. Jest to więc dokument fundamentalny dla danej jednostki samorządowej, i każdy radny, a zwłaszcza przewodniczący rady oraz organ wykonawczy powinni znać go bardzo dobrze, by stosować w pracy obu organów. Statut powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Jak więc sprawić, by statut zawierały wszystkie potrzebne elementy, i w dodatku by wszystkie zapisy były precyzyjne i czytelne dla wszystkich.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Organizacja pracy rady.
2. Status prawny i zadania przewodniczącego rady:

• Porządek obrad - wprowadzanie zmian.
• Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji.
• Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady.
3. Współpraca przewodniczącego rady z pracownikami biura rady.  
4. Statut – jego rola w j.s.t.?  
5. Technika opracowywania zmian do statutów:

• Komisja statutowa.
• Analiza obowiązującego statutu przez komisje Rady.
• Wnioski do Komisji statutowej.
6. Zakres przedmiotowy statutu j.s.t.:
• Zwoływanie sesji rady.
• Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady.
• Sesja rady gminy - uprawnienia do zabierania głosu.
• Dokumentowanie przebiegu sesji rady i posiedzeń komisji.
• Tryb i zasady działania komisji rewizyjnej.
7. Współpraca (relacje) pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem wykonawczym.
8. Zmiany w statutach j.s.t. po nowelizacji ustaw ustrojowych.
9. Najczęstsze błędy i braki w statutach:

• Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
• Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
• Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
• Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
• Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
• Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” - czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji.
• Brak prawidłowych procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
• Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych - uchwała w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych.
• Brak regulacji dot. zdalnego przeprowadzania posiedzeń Rady, Komisji.
10. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 17 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi:
CZŁONEK FORUM: 300 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc styczeń 2022 r.
Osoba niezrzeszona w FORUM: 519 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.