• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz sołecki. Praktyczne aspekty uchwalania, przyznawania i wykorzystania środków funduszu

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu z uwzględnieniem roli sołtysów i zebrań wiejskich,

Ważne informacje o szkoleniu

Fundusz sołecki to nic innego jak pula środków finansowych wyodrębniona w budżecie oddana w dyspozycję sołectwu na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia na danym terenie gminy. Proponujemy Państwu udział w Webinarium, podczas którego wskażemy jak powinien być rozdysponowany fundusz sołecki i jak wiele to może przynieść korzyści dla lokalnej społeczności. Omówimy zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania funduszu sołeckiego, a tym samym udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
• Omówienie zasad organizacji zebrań wiejskich dotyczących przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
• Przedstawienie zasad tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów - w tym uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego oraz dysponowania mieniem zakupionym z funduszu sołeckiego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz zaprezentowanie prawidłowego sposobów postępowania i dobrych praktyk.
• Udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związanych z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jednostki pomocnicze gminy:
• Ogólna charakterystyka.
• Tryb tworzenia.
• Zadania.
• Mienie i gospodarka finansowa.
• Kontrola i nadzór nad sołectwem.
2. Organy sołectwa i ich wzajemne relacje.
3. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.  
4. Harmonogram działań (zakres i obowiązujące terminy rozliczeń). 
5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki – kolejność działań.
6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie wnioskowania i przeznaczenia funduszu. Omówienie protokołu z zebrania, uchwały, wzoru wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów.
7. Kryteria przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego – omówienie przykładów).
8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i dokumentowanie.
9. Tryb weryfikacji wniosku – akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia wniosku. Uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy.
10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasady wykorzystania środków „zaoszczędzonych z funduszu” – skutki organizacyjne i finansowe.
11.  Uchwała budżetowa – terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na fundusz.
12.  Nadzór i kontrola nad środkami funduszu.
13. Zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
14.  Orzecznictwo – wybrane przykłady.
15. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST pilotujących realizację zadań z funduszu sołeckiego jak również sołtysów, rad sołeckich, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2023 r.