Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu.

Ważne informacje o szkoleniu

Fundusz sołecki wciąż nie jest w całości wykorzystywany. Dobrze rozdysponowany fundusz sołecki może przynieść wiele korzyści. Podstawa - to pomysł odzwierciedlający potrzeby mieszkańców i odpowiednie planowanie inwestycji. Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego omówimy zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego również w okresie pandemii, a tym samym udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach. 
• Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. 
• Omówione zostaną również zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów (uchwał i preliminarza kosztów), szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sołtys i sołectwo. Statut gminy i statut sołectwa -zasady stosowania ich regulacji.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
4. Formy uchwał w sprawie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.
5. Analiza złożonych przez sołectwa wniosków pod kątem spełniania przez nie wymogów ustawy.
6. Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian przyjętych do realizacji zadań.
7. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
a) Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
b) Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej. 
8. Zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.
9. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego.
UWAGA: Szanowni Państwo szkolenie może zostać zrealizowane w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegóły u koordynatora szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST pilotujących realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz ale również sołtysów, rad sołeckich, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 12 maja 2022 r.