Funkcjonowanie młodzieżowej rady w jednostkach samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie powoływanie i funkcjonowanie młodzieżowej rady gminy zgodnie ze zmienionymi ustawami.

Ważne informacje o szkoleniu

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustaw samorządowych, który ułatwi powoływanie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego omówimy zasady funkcjonowania młodzieżowych rad gminy zgodnie ze zmienionymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie trybu powoływania młodzieżowych rad, zasad funkcjonowania, charakteru działania oraz sposobu funkcjonowania zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zwiń
rozwiń
Program

I. Metody pracy Młodzieżowej Rady Gminy:
1. Podstawy prawne funkcjonowania Młodzieżowych Rad:
a. ustawa o samorządzie gminnym,
b. uchwały Rady Gminy,
c. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
2. Możliwości statutowe i regulaminowe Młodzieżowej Rady.
3. Przygotowanie sesji i spotkań Młodzieżowej Rady:
a. właściwe organizowanie oficjalnych spotkań Rady,
b. formy innych spotkań Młodzieżowej Rady poza sesjami.
4. Poprawne prowadzenie dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady; Zasady sporządzania:
a. porządków obrad,
b. uchwał, stanowisk, oficjalnych pism, listów, zaproszeń,
c. protokołów,
d. komunikacji i korespondencji elektronicznej.
5. Udział w procesach decyzyjnych:
a. regularne spotkania z radą/ władzą wykonawczą,
b. debaty,
c. konsultacje.
6. Praca metodą projektu – szansa na lepsze efekty:
a. organizacja wydarzeń i projektów (sportowych, kulturalnych i konkursów) dla społeczności lokalnej,
b. akcje prewencyjne, edukacyjne i naukowe.  
7. Organizowanie działań na rzecz młodzieży:
a. kontakt z młodzieżą,
b. widoczność (emaile, dyżury, tablice informacyjne w szkołach, informacja o MRG na gminnej www.
8. Podział zadań i tworzenie struktury Młodzieżowej Rady.
II. Rozwój i działanie Młodzieżowej Rady Gminy:
1. Formy finansowania Młodzieżowych Rad:
a. środki na działalność i projekty - możliwości uzyskania finansowania na cele Młodzieżowej Rady,
b. środki własne, budżety miast i gmin, budżety obywatelskie, granty, dotacje, sponsoring.
2. Wizerunek Młodzieżowej Rady w społeczności internetowej.  
3. Komunikacja Młodzieżowej Rady z prasą i lokalnymi mediami.
4. Przygotowanie oferty sponsorskiej. - Poszukiwanie sponsora, możliwości współpracy ze strony Młodzieżowej Rady oraz strony sponsorującej, przygotowanie poprawnej umowy sponsorskiej.
5. Opracowywanie projektów uchwał.
6. Konsultacje społeczne:
a. zasady konsultacji społecznych,
b. udział Młodzieżowej Rady w konsultacjach społecznych,
c. inicjatywa organizacji konsultacji społecznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST współpracujących z radami młodzieżowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 29 października 2021 r.