Jak krok po kroku opracować strategię rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie strategia rozwoju gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

W kraju od ponad roku wdrażany jest nowy pakiet przepisów dotyczących polityki rozwoju. Na poziomie lokalnym zmiany dotyczą w szczególności strategii rozwoju gminy, która po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawa określa także zakres merytoryczny i procedurę sporządzania strategii. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy skutki i praktyczne konsekwencje tych zmian dla gmin. Zaprezentujemy m.in. nowe wytyczne, sposób powiązania strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym oraz konsekwencje przyjętego modelu planowania strategicznewgo np. w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych. Dzięki szkoleniu prowadzonemu przez zespół praktyków współpracujących na co dzień z wieloma jednostkiami samorządu terytorialnego w całej Polsce, będących jednocześnie autorami poradnika ministersialnego w tym zakresie, uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji najtrudniejszych etapów przygotowania i aktualizacji strategii w gminie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie głównych, aktualnych motywów budowy/aktualizacji strategii rozwoju przez JST.
 • Prezentacja najważniejszych zmian dla strategii gminnych, wprowadzanych nowelizacją ustawy.
 • Omówienie procedury przystąpienia do budowy strategii rozwoju zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy i metodologii przeprowadzenia całego procesu – w tym uchwała o przystąpieniu do sporządzenia strategii rozwoju gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Prezentacja i omówienie poszczególnych elementów/rozdziałów strategii rozwoju gminy.
 • Omówienie nowych elementów strategii rozwoju gminy: uwarunkowania i model struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym prawo wodne, obszary strategicznej interwencji, a także ramy finansowe, wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych itp. – powiązanie strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym i finansowym.
 • Omówienie procesu konsultacji strategii rozwoju – tryb, metody, harmonogram, praktyczne wskazówki realizacyjne.
 • Analiza procesu opiniowania strategii rozwoju gminy z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy.
 • Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
 • Wyjaśnienie roli strategii dla dokumentów planowania przestrzennego.
 • Uzyskanie informacji nt. roli strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Strategia rozwoju gminy - jako proces i jako dokument, rola strategii oraz wynikające z niej funkcje.
 2. Główne przesłanki aktualizacji i budowy strategii rozwoju gminy oraz modele pracy nad strategią.
 3. Nowe wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju JST zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:
  1. wytyczne merytoryczne względem projektu strategii rozwoju gminy – obligatoryjne i fakultatywne rozdziały dokumentu,
  2. wytyczne proceduralne - – elementy procesu opracowania projektu strategii rozwoju gminy i postępowania z projektem do czasu uchwalenia przez radę gminy.
 4. Konstruowanie strategii rozwoju gmin – etapy prac, elementy procesu, rozdziały dokumentu:
  1. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy – zakres tematyczny, dane i ich źródła, ujęcie dynamiczne i benchmarkingowe, prezentacja graficzna, przykłady, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,
  2. Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie,
  3. Cele i kierunki działań – praktyczne wskazówki odnośnie sposobu formułowania celów i kierunków działań,
  4. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia – omówienie i przykłady,
  5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej – idea, zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, procedura krok po kroku, przykłady,
  6. Obszary strategicznej interwencji – idea, wyznaczanie, rola OSI, przykłady,
  7. System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,
  8. Ramy finansowe i źródła finansowania strategii - szacowanie kosztów, analiza potencjału inwestycyjnego gminy, nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027.
 5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii według nowelizacji ustawy - wymagania prawne, rekomendowane zasady i formy prowadzenia konsultacji, konsekwencje dla projektu strategii rozwoju gminy, praktyczne wskazówki realizacyjne.
 6. Procedura opiniowania strategii rozwoju gminy - wymagania prawne, konsekwencje dla projektu strategii rozwoju gminy, praktyczne wskazówki realizacyjne.
 7. Uprzednia ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju gminy - definicja i rola ewaluacji ex-ante, kryteria ewaluacji, praktyczne wskazówki realizacyjne.
 8. Strategiczna ocena odziaływania na środowisko - wymagania prawne, uzgodnienie odstąpienia, prognoza oddziaływania na środowisko.
 9. Uchwalenie strategii przez radę gminy.
 10. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza i pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz wydziały związane z pozyskiwaniem środków na rozwój JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Dyrektor FRDL MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, facylitacji spotkań zespołów zadaniowych, prowadzeniu badań kompetencji pracowników samorządowych oraz jakości usług publicznych, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Współautor praktycznego poradnika z zakresu tworzenia strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Trener 2 - Menedżer publiczny. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Współautor praktycznego poradnika z zakresu tworzenia strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 28 stycznia 2022 r.