Kompetencje i zadania komisji rewizyjnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Kompetencje i zadania komisji rewizyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu podczas, którego przedstawimy i wyjaśnimy podstawowe zagadnienia związane z kompetencjami i realizacją zadań kontrolnych przez komisję rewizyjną, ze szczególnym uwzględnieniem trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej. Proponowane spotkanie przyczyni się również do usystematyzowania zasad i trybów prowadzenia kontroli w ramach komisji rewizyjnej, szczególnie w zakresie badania sprawozdania z wykonania budżetu i raportu o stanie jednostki, sporządzania opinii w tym zakresie, procedury absolutoryjnej i wotum zaufania. Problematyka ta zostanie omówiona w perspektywie przepisów regulujących poszczególne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli ze strony komisji rewizyjnej (np. dotowanie OSP, zamówienia publiczne, fundusz sołecki, dotowanie klubów sportowych itd.).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pogłębienie wiedzy w zakresie kompetencji i form pracy komisji rewizyjnej organu stanowiącego JST. 
• Zapoznanie się z problemami budzącymi wątpliwości i propozycjami rozwiązań wraz z uzasadnieniem i odesłaniem do przepisów i orzecznictwa, szczególnie w zakresie ewentualnych sporów między komisją a organem wykonawczym: zakres kontroli, dostęp do dokumentów itp.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada jawności działania j.s.t. 
2. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
3. Przewodniczący rady - status prawny i jego rola.
4. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące JST.
5. Status prawno-organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu).
6. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy.
7. Organizacja pracy komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu).
8. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy, (powiatu).
9. Regulamin komisji rewizyjnej.
10. Plan pracy komisji rewizyjnej.
11. Zasady przeprowadzania kontroli; Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy(powiatu).
12. Zasady sporządzania protokołu kontroli.
13. Wnioski i zalecenia.
14. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące JST.
15. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oraz zarządu powiatu.
16. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi), oraz zarządowi powiatu.
17. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie wotum zaufania.
18. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
19. Skutki prawne nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium i wotum zaufania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad j.s.t., przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnych j.s.t., sekretarze gmin/powiatów, pracownicy obsługi organów stanowiących, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 30 listopada 2021 r.