• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do zakończenia kadencji rady gmin, miast, powiatów i województw

online
Potwierdzone
konferencja

Konferencja on line

Zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję online, podczas której przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty związane z zakończeniem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Specjalizujemy się w wydarzeniach stacjonarnych i on line prowadzonych przez najwyższej klasy ekspertów i doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Nasze szkolenia, konferencje oraz spotkania w ramach forów dają wiedzę, którą mogą Państwo praktycznie wykorzystać w swoim miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od blisko trzydziestu pięciu lat, a z proponowanymi prowadzącymi od wielu lat dlatego wiemy, że proponowana konferencja zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności w zakresie praw i obowiązków Przewodniczących Rad oraz udziału radnych w przebiegu działań dotyczących zakończenia kadencji rady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W trakcie konferencji zespół prowadzących przeprowadzi Państwa krok po kroku przez najważniejsze aspekty pracy Przewodniczących rad, Radnych, Sekretarzy, pracowników biur rady w czasie zmierzającym do zakończenia kadencji organów samorządowych – szczególnie uchwałodawczych.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie działania należy podjąć by zgodnie z prawem zakończyć pracę radnych, komisji rad i całej rady przed upływem kadencji. Prowadzący zwrócą uwagę na szczególną rolę przewodniczących rad i przewodniczących komisji rady w zakresie działalności sprawozdawczej, składania oświadczeń majątkowych, rozliczenia dokumentów i narzędzi pracy.

zwiń
rozwiń
Program

8.30 – 9.00   Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15  Uroczyste otwarcie
9.15 – 15.00   Sesja plenarna

1. Zakończenie kadencji a praca rady:
a. Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
b. Podsumowanie pracy rady.
c. Wygaśnięcie mandatów.
2. Statut gminy, powiatu, województwa – czy można dokonywać zmian na koniec kadencji?
3. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:

a. Obieg dokumentów, rola pracowników biura rady.
b. Przygotowanie ostatniej sesji (protokoły i uchwały).
4. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
a. Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie).
b. Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji.
c. Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji?
5. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
a. Prowadzone postępowania kontrolne zgodnie z planem kontroli a koniec kadencji.
b. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności w ramach danej kadencji.
6. Skargi i wnioski oraz interpelacje składane przed zakończeniem kadencji. Co ze skargami na przełomie starej i nowej kadencji Rady.
7. Działania biura rady, które należy podjąć w związku z zakończeniem kadencji i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Aktualizacja informacji w BIP, na stronach urzędowych.
8. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:

a. Obowiązek złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych.
b. Obowiązek rozliczenia się z powierzonych dokumentów, urządzeń i sprzętu elektronicznego, pobranych zaliczek.
c. Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu – dieta proporcjonalna czy cała?
d. Prawa radnego w związku z pracą zawodową.
9. Składanie oświadczeń majątkowych, analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie.
10. Podsumowanie pracy radnych.
11. Funkcjonowanie organu wykonawczego w okresie przed i powyborczym.
12. Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego:

a. Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego.
b. Koniec kadencji a wydane zarządzenia i inne dokumenty
c. Zasada ciągłości działania organu wykonawczego.
d. Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
15.00  Podsumowanie i zakończenie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, sekretarze, radni, przewodniczący i członkowie komisji działających zgodnie z regulaminem pracy rady gminy (powiatu), osoby zajmujące się obsługą biur rad, osoby współpracujące z organem uchwałodawczym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadzący 1:
prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

Prowadzący 2:
praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

Prowadzący 3:
adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2024 r.