• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Redagowanie jednolitych tekstów samorządowych aktów prawnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany tekst jednolity samorządowego aktu normatywnego to wielka rzadkość, mimo że obowiązek opracowywania i ogłaszania tekstów jednolitych jest obowiązkiem ustawowym. Uczestnicy szkolenia dowiedzą jaka jest istota i charakter prawny tekstu jednolitego i co z tego wynika. Jednak głównym celem jest przekazanie szczegółowej wiedzy o technikach prawodawczych redagowania tekstów jednolitych, tak aby spełniały one standardy poprawności legislacyjnej i świadczyły o profesjonalizmie jego redaktora. Program, metody i środki dydaktyczne szkolenia opracowane zostały tak, aby uczestnicy niezależnie od poziomu doświadczenia w zakresie opracowywania tekstów jednolitych uzyskali nowe praktyczne kompetencje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych specyficznych dla tekstu jednolitego.
• Pozyskanie uniwersalnych schematów i wzorów usprawniających pracę redakcyjną nad obwieszczeniem w sprawie tekstu jednolitego.
• Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
• Uczestnicy otrzymają prezentację Power point z załącznikami: plikami przykładów, wzorów technik prawodawczych odnoszących się do obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego, materiały źródłowe z orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych. Wykaz literatury pomocniczej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązku ustawowe z nim związane:
• Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa.
• Organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego.
• Zasady techniki prawodawczej jako narzędzie redagowania samorządowych aktów normatywnych.
2. Forma i obligatoryjne elementy budowy obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego:
• Uchwała organu stanowiącego jako podstawa obwieszczenia.
• Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia.
• Załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.
3. Redagowanie obwieszczenia:
• Tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego.
• Część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym - pkt 1 obwieszczenia.
• Część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity - pkt 2 obwieszczenia.
4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:
• Podstawowe dyrektywy ustalania brzmienia przepisów aktu objętego tekstem jednolitym.
• Techniki redagowania tekstu jednolitego - formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych.
• Odnośniki do treści zmienionych przepisów.
5. Tekst jednolity w obrocie prawnym:
• Poprawianie błędów w tekście jednolitym.
• Nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym.
• Uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.
6. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 lipca 2023 r.