• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Młodzieżowe rady. Nowe obowiązki gmin, powiatów, województw w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie powoływanie i funkcjonowanie młodzieżowej rady gminy zgodnie ze zmienionymi ustawami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w Webinarium podczas którego zostaną omówione zasady funkcjonowania młodzieżowych rad zgodnie ze zmienionymi przepisami. W 2021 roku Ustawa nowelizująca wprowadziła praktyczne rozwiązania między innymi w zakresie zwrotu kosztów na rzecz ich członków czy interpelacji kierowanych do organu wykonawczego lub jego przewodniczącego. Wprowadzone zmiany zwłaszcza zakończenie sporów interpretacyjnych np. w odniesieniu do regulacji dotyczących opiekunów młodzieżowych rad lub sejmików.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

· Omówienie prawnych kwestii w zakresie powoływania młodzieżowej rady.

· Wskazanie na co należy zwrócić uwagę w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad.

· Przedstawienie przydatnych wskazówek dotyczących działalności młodzieżowej rady.

· Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i pytań z zakresu tematu omawianego podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie i przepisy ogólne – powołanie rady:
a. Podstawy prawne działalności rad – omówienie, obowiązujących od grudnia 2021r., znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, dotyczących powołania i funkcjonowania młodzieżowych rad.
b. Tworzenie prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania rad młodzieżowych.
c. Rola i cele rad młodzieżowych.
d. Rekrutacja do młodzieżowych rad – tryb i kryteria wyboru jej członków.
e. Omówienie orzecznictwa sądowego i administracji.
2. Funkcjonowanie młodzieżowych rad:
a. Zadania rady:
• konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
• inicjowanie procesu uchwałodawczego,
• zapytania do organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta),
• współpraca i monitoring strategicznych dla gminy dokumentów,
• realizacja różnych projektów i działań.
b. Zasady działania, prawa i obowiązki radnych.
c. Przygotowanie do pełnienia mandatu radnego.
d. Organizacja rady (prezydium, przewodniczący, komisje).
e. Formy działania rady w określonej sprawie (uchwały, apele, rezolucje, opinie).
f. Działania promocyjno – marketingowe.
3. Wsparcie w działalności rady młodzieżowej:
a. Finansowanie działalności.
b. Opiekun rady – wymagania i zadania.
c. Wsparcie ze strony nauczycieli  i urzędników – wspólna realizacja przedsięwzięć.
d. Wsparcie środowiska.
e. Współpraca ponadlokalna (regionalna, krajowa i międzynarodowa).
4. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy JST, sekretarze, pracowników JST współpracujący z radami młodzieżowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 października 2022 r.