• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa kadencja Rad Gmin i Powiatów - wyzwania, obowiązki i możliwości na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

konferencja

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 14 maja lub zgłoszeniu każdej kolejnej osoby z danej JST. Uczestnicy otrzymają wersję papierową PRAKTYCZNEGO PORADNIKA DLA RADNYCH W KADENCJI 2024-2029. ABC SAMORZĄDU

Ważne informacje o konferencji

Szanowni Państwo,
Przewodniczący rad i komisji, radni, pracownicy biur rad, sekretarze gmin i powiatów woj. lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na Konferencję Inaugurującą Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego, która odbędzie się 12 czerwca 2024r. (09:00-15:00) w Hotelu IBIS Styles Lublin Stare Miasto https://ibislublin.pl/hotel/o-hotelu

Patronat środowiskowy: Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
Patronat medialny: Serwis Administracyjno-Samorzadowy

Uczestnicy otrzymają wersję papierową PRAKTYCZNEGO PORADNIKA DLA RADNYCH W KADENCJI 2024-2029. ABC SAMORZĄDU (pełne informacje o publikacji FRDL – załącznik na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-przewodniczacych-rad/najblizsze-spotkania-forum-7).

Głównym celem Forów Przewodniczących Rad, działających od 2007 roku w kilku województwach przy regionalnych ośrodkach FRDL jest budowanie jedności i współpracy pomiędzy przewodniczącymi rad gmin i powiatów gmin danego województwa oraz integracja środowiska samorządowego bez względu na przynależność partyjną czy sympatie polityczne poszczególnych członków i członkiń forum.

Wzorem Forów działających przy innych naszych regionalnych ośrodkach oprócz ekspertów-szkoleniowców będziemy zapraszać do udziału w spotkaniach i kongresach osoby mające bezpośredni wpływ na realizowanie zadań przez samorząd: marszałka, wojewodę, przedstawicieli administracji centralnej, parlamentarzystów oraz szefów instytucji współpracujących z samorządem (m.in. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Izby Skarbowa, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Kuratora Oświaty i innych).

Członkostwo w naszych Forach daje realną możliwość budowania skutecznego lobbingu samorządowego, wywierania wpływu na ustawodawstwo, a także sprzyja tworzeniu serdecznych i przyjacielskich więzi. Udział w spotkaniach Forum daje też możliwość szybkiego dostępu do informacji i wymiany doświadczeń.

Grupa inicjatywna powołania Lubelskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów zaproponowała realizację spotkań konsultacyjno–doradcze raz na kwartał z możliwością organizacji wyjazdowych sesji regionalnych wspólnie z forami z ościennych województw.

W listopadzie br. odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad i sejmików: Krajowy Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw.

Coroczny Kongres Przewodniczących jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Forów Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów. Wydarzenie o charakterze merytorycznym i zasięgu ponadregionalnym daje możliwość zebrania się w jednym miejscu w celu wspólnego nabywania wiedzy, debaty oraz integracji środowiska radnych gmin, miast i powiatów z całej Polski, w którym także uczestniczą przedstawiciele z woj. lubelskiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa.
Udział w konferencji nie wiąże się z przystąpieniem do Forum.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Inaugurującej Forum Przewodniczących Rad gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego!

zwiń
rozwiń
Program

8:30 – 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00– 9.15 OFICJALNE OTWARCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI i EKSPERTÓW

Natalia Gmurkowska, koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego/ FRDL RO w Lublinie
Marcin Smala, wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Marlena Moliszewska-Gumulak, dyrektorka ds. rozwoju FRDL

9.15 – 12.30 

=> ROZPOCZĘCIE KADENCJI: PODZIAŁ KOMPETENCJI I RELACJE MIĘDZY ORGANAMI UCHWAŁODAWCZYM I WYKONAWCZYM - Paweł Brola

 1. różne aspekty relacji między organem wykonawczym a uchwałodawczym,
 2. podział kompetencji pomiędzy organami JST,
 3. możliwości współdziałania/blokowania się organów,
 4. reprezentacja: na zewnątrz i wewnątrz JST,
 5. wydawanie poleceń pracownikom/wydawanie władczych zaleceń jednostkom organizacyjnym.

=> PRZEWODNICZĄCY RADY W PROCESIE UCHWAŁODAWCZYM - Włodzimierz Zając

 1. Rodzaje i charakter prawny uchwał podejmowanych przez radę:
  1.1 uchwały jako akty prawa wewnętrznego i akty miejscowego i co z tego wynika
  1.2 czy apele, oświadczenia, rezolucje, apele to uchwały.
 2. Obowiązki (i prawa) przewodniczącego w procedurze uchwałodawczej:
  2.1.weryfikacja poprawności projektów uchwał jako podstawa dalszej procedury,
  2.2.wymogi konsultacyjne i opiniodawcze wobec projektów uchwał,
  2.3.odrębności proceduralne projektów klubowych i obywatelskich czy ustawowe terminy włączenia do porządku obrad rady bezwzględnie obowiązują,
  2.4.pułapki proceduralne debaty nad projektem, wniosków formalnych i poprawek.

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.30 PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA PRZEWODNICZĄCYCH RAD - Agnieszka Drożdżal

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich radnych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego. Ta część szkolenia ma zatem na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

1. Finanse publiczne podstawowe pojęcia:
• czym są środki publiczne
• dochody, dochody bieżące i majątkowe – dlaczego ważny jest ten podział,
• wydatki, wydatki bieżące i majątkowe,
• przychody, rozchody w budżecie JST,
• nadwyżka/deficyt budżetowy,
• jednostki sektora finansów publicznych w JST.
2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych,
3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi, w tym m.in.:

 • klasyfikacja budżetowa – instrument służący opisywaniu środków finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych – istota,
 • obieg i podstawowe zasady funkcjonowania dochodów i wydatków w jednostkach, zaciąganie zobowiązań jako wyjściowa do wydatków, sedno zaangażowania oraz odpowiedzialności z tym związane.

4. Dyscyplina finansów publicznych – dlaczego jest istotna, czy może dotknąć radnych?

14.30 – … lunch

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad i komisji, radni, pracownicy biur rad, sekretarze gmin i powiatów woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Paweł Brola - praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

Włodzimierz Zając - Legislator o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu (Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum Legislacji), ekspert prawa samorządowego. Od 2015 r. prowadzi swoją Kancelarię legislacyjna WZ świadczącą usługi legislacyjne i szkoleniowe. Prowadził zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz podyplomowych studiach z zakresu legislacji na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej. Autor artykułów, webinarów i materiałów poradnikowych na temat legislacji i „Zasad techniki prawodawczej”, które zawsze są wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na dobrze dobrane przykłady i praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Od lat współpracuje z FRDL.

Agnieszka Drożdżal - wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń