Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych, a także dostęp do informacji publicznej w działalności rady i radnych JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu, podczas sesji rad i posiedzeń komisji od wielu lat jest sprawą problematyczną, zwłaszcza po wejściu przepisów o RODO. W celu wyjaśnienia wątpliwości, usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych przez radnych w ramach ich zadań, podczas w pracy organów stanowiących gminy i powiatu, sesji rad. Ponadto na szkoleniu poruszymy zagadnienia z zakresu uprawnień informacyjnych radnych, wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce jst.

Ponadto, wskażemy jak w prawidłowy sposób realizować ustawowy obowiązek informacyjny radnych. Omówimy tryb udostępniania informacji, sytuacje naruszające dobra osobiste, procedury udostępnienia oraz odmowy udostępnienia w świetle praktyki stosowania przepisów i aktualnego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie różnic pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, IOD w gminie i radzie, najczęstszych problemów, praktyki stosowania przepisów.
 • Wskazanie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji oraz dalszego ich przechowywania.
 • Omówienie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa i rozstrzygnięciach organów nadzoru.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących tematyki szkolenia.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak właściwie postępować z dokumentacją w biurze rady, na sesjach dotyczącą ochrony danych osobowych?
 • Jak rozpatrywać skargi i wnioski na sesji nie naruszając przepisów o RODO?
 • jakie uprawnienia informacyjne zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie mają radni?
 • jaki jest ich zakres?
 • kiedy dostęp do informacji narusza dobra osobiste?
 • jak prawidłowo udostępniać informację publiczną?
 • jak poprawnie zapisać w statucie kwestie dotyczące uprawnień informacyjnych radnych?
 • kiedy można odmówić udostępniania informacji?
 • jak ustalać koszty udostępniania informacji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Administrator Danych Osobowych w gminie, rada jako ADO, radny jako ADO – problemy interpretacyjne, wyjaśnienia UODO, praktyka.
2. Odrębni administratorzy a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Inspektor ochrony danych w urzędzie, a IOD w organie stanowiącym gminy i powiatu.
4. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach.
5. Ochrona danych osobowych w uchwałach.
6. Procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem, a także dalszym udostępnianiem nagrań – zalecenia UODO.
7. Rejestr czynności przetwarzania danych.
8. Realizacja obowiązku informacyjnego.
9. Okres przechowywania danych a publikacja na BIP nagrań z sesji rad.
10. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych.
11. Case study.
12. Uprawnienia informacyjne radnych  - podstawy prawne, sposoby udostępnienia: 

 • Prawo wstępu do pomieszczeń.
 • Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
 • Wgląd w działalność urzędu.

13. Jak realizować uprawnienia informacyjne? Uregulowania uprawnień informacyjnych w uchwały rad gmin, zarządzeniach organów wykonawczych, czy warto? 
14. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych: 

 • Dobra osobiste.
 • Tajemnica prawnie chroniona.

15. Termin realizacji uprawnień informacyjnych radnego.
16. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej.
17. Odmowa udostępnienia informacji publicznej – kiedy?
18. Koszty udostępniania informacji publicznej.
19. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rady, radni, pracownicy obsługujący biuro rady, inspektorzy ochrony danych osobowych, radcy prawni, audytorzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń