Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej w kontekście rejestru umów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w pracy rady gminy, czy powiatu, a także dostęp do informacji publicznej i uprawnienia informacyjne radnych związane z rejestrem umów.

Ważne informacje o szkoleniu

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO czy ustawy o otwartych danych. W celu ich wyjaśnienia oraz usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących gminy i powiatu oraz podczas sesji rady w kontekście udostępniania informacji publicznej i Centralnego Rejestru Umów. Ponadto na szkoleniu poruszymy zagadnienia dotyczące uprawnień informacyjnych radnych, wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce jst. Podczas szkolenia wskażemy również jak w prawidłowy sposób realizować ustawowy obowiązek informacyjny radnych. Prowadząca, doświadczona trenerka (od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej), przedstawi w prosty i przejrzysty sposób najistotniejsze kwestie dotyczące m.in.: zakresu uprawnień informacyjnych radnych, kwestii udostępniania informacji publicznej i jej odmowy, najważniejszych aspektów centralnego rejestru umów w kontekście udostępniania informacji. Ponadto, omówimy tryb udostępniania informacji, wskażemy sytuacje, które naruszają dobra osobiste, procedury udostępnienia oraz odmowy udostępnienia danych w świetle praktyki stosowania przepisów, a także aktualnego orzecznictwa. Nasze szkolenie dedykowane jest radnym, pracownikom biur rady, sekretarzom, pracownikom wydziałów organizacyjnych, inspektorom ochrony danych osobowych, i wszystkim osobom, które będą zajmowały się w/w tematyką.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki uprawnień informacyjnych radnych w kontekście udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem przepisów o Centralnym Rejestrze Umów.
 • Uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazówek z zakresu realizacji uprawnień informacyjnych radnych, a także możliwych ich ograniczeń.
 • Omówienie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji oraz dalszego ich przechowywania.
 • Wskazanie różnic pomiędzy Administratorem Danych Osobowych i IOD w gminie i radzie, najczęstszych problemów, praktyki stosowania przepisów dotyczących zależności pomiędzy ADO, IOD a radą gminy/powiatu.
 • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów, dzięki poruszeniu podczas szkolenia istotnych zagadnień budzących wątpliwości i przedstawieniu sposobów ich rozwiązania.
 • Poznanie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, omówienie problematyki dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa i rozstrzygnięć organów nadzoru.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Jak należy postępować z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w biurze rady, na sesjach i komisjach?
 • W jaki sposób należy rozpatrywać skargi i wnioski na sesji, nie naruszając jednocześnie przepisów o RODO?
 • Jakie uprawnienia informacyjne, zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie, mają radni?
 • Jaki jest zakres uprawnień informacyjnych?
 • Kiedy dostęp do informacji narusza dobra osobiste?
 • Jak prawidłowo udostępniać informację publiczną?
 • Jak poprawnie zapisać w statucie kwestie dotyczące uprawnień informacyjnych radnych?
 • W jakiej sytuacji można odmówić udostępniania informacji?
 • Co podlega wpisowi do CRU? Jak kwalifikować umowy będące informacją publiczną? Jakie umowy podlegają wyłączeniu?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia:

 • Prawo wstępu do pomieszczeń.
 • Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
 • Wgląd w działalność urzędu.

2. Jak realizować uprawnienia informacyjne:

 • Uregulowania uprawnień informacyjnych w uchwałach rad gmin, zarządzeniach organów wykonawczych - czy warto stosować?

3. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych:

 • Dobra osobiste.
 • Tajemnica prawnie chroniona.

4. Termin realizacji uprawnień informacyjnych radnego.
5. Ochrona danych osobowych a uprawnienia informacyjne radnych.
6. Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących (rad gmin, powiatów).
7. Rada Gminy/ Powiatu jako Administrator Danych Osobowych. Czy radny jest ADO?
8. Dokumentacja z zakresu danych osobowych dla rad – wspólnie z urzędem czy oddzielenie, a co z IODem?
9. Statut a sesje i posiedzenia komisji a ochrona danych.
10. Praca na sesjach i komisjach a ochrona danych osobowych.
11. Uchwały i ich publikacja na BIP a ochrona danych.
12. Jak realizować uprawnienia wobec osób fizycznych w kontekście ochrony danych?
13. Udostępnianie informacji publicznej – art. 8 ust. 5 udip.
14. Centralny Rejestr Umów od lipca 2022r. 
15. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jst, w szczególności pracownicy biur rady, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby, które będą zajmowały się w jednostce centralnym rejestrem umów, a także przewodniczący rad, członkowie zarządu powiatu, radni gminni i powiatowi, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2022 r.